Ορκωμοσία μελών ΔΕΠ – Φίλος Π.

Ο κ. Παναγιώτης Φίλος του Αποστόλου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 3553/30.10.2017 (ΦΕΚ 1315/Γ/14.12.2017) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ 1591506 (νέος κωδικός ΑΡΡ1581), σε κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), στον Τομέα Γλωσσολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία», του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου…