Συμβούλιο Ιδρύματος

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος
συγκροτήθηκε σε σώμα
σύμφωνα με το Ν. 4009/2011,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 37/1-2-2013

Σύγκλητος, Πρύτανης, Πρυτανικό Συμβούλιο

Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος

Όργανα Διοίκησης Σχολών

Η διοικητική διάρθρωση
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
περιλαμβάνει επτά Σχολές. Η κάθε Σχολή συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, από τα οποία αποτελείται.