Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκονται, παρά την ελλιπή χρηματοδότηση, σε ένα υψηλό επίπεδο και αποβλέπουν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικών, που θα αξιοποιηθούν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την επαγγελματική και κοινωνική τους εξέλιξη.

Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων καθορίζεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Σχολής/Τμήματος.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον ανανεωμένο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών που εκδόθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Ιδρύματος τα Π.Μ.Σ. διέπονται από τον νόμο υπ. αρίθμ 3685 (με ΦΕΚ έγκρισης 148/16-7-2008), καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (με ΦΕΚ έγκρισης 310/10-3-2005), που αναφέρεται στη διάρθρωση των Μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.