Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από το Σεπτέμβριο του 2000.

Αποστολή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις εικαστικές τέχνες με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία. Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια καλλιτεχνική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αναβαθμίζοντας την καλλιτεχνική και αισθητική τους παιδεία. Να εκπαιδεύει τους φοιτητές στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης. Να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Το Τμήμα Πλαστικών Tεχνών & Επιστημών της Τέχνης ιδρύθηκε το 2000 και από το ακαδημαϊκό έτος 2006-007 λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών, η κατεύθυνση των Εικαστικών και η κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης σύμφωνα την Υπουργική Απόφαση αριθμ.67344/Β1/22-7-2009 (ΦΕΚ 1476 τ. Β’). Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μία από τις δύο κατευθύνσεις, η οποία και αναγράφεται στο πτυχίο τους. Αφού λάβουν τις απαραίτητες γενικές γνώσεις από τα μαθήματα κορμού, ακολουθούν μια από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος και καλούνται να κτίσουν πάνω σε αυτές το πρόγραμμα σπουδών τους επιλέγοντας τα γνωστικά αντικείμενα που διαμορφώνουν την αντίστοιχη κατεύθυνση ώστε να τους προσφέρει την εξειδίκευση στο αντικείμενο της επιλογής τους. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης ανέρχεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

Με το ν. 4386/2016  Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 83 , τέχος Α’,  11 Μαΐου 2016), Άρθρο 63, καθορίζεται η μετονομασία του Τμήματος σε Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, η διάρκεια της φοίτησης σε δέκα (10) εξάμηνα, ο καθορισμός τεσσάρων κατευθύνσεων που θα αναγράφονται στο ενιαίο πτυχίο ως ειδικευμένοι και σαφώς προσδιορισμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί προσανατολισμοί: α Ζωγραφική, β. Γλυπτική, γ. Πολυμέσα − Γραφικές Τέχνες, δ. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, και η αλλαγή των εισαγωγικών εξετάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει υπόλοιπα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας [εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως ισχύει κάθε φορά].

Από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης απονέμονται τίτλοι σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος.

«… Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα −Πανεπιστήμια, Επιστημονικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες− οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις και ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα Καλλιτεχνικά μαθήματα − Αισθητική Αγωγή, καθώς και την Ιστορία της Τέχνης, ή και να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος που επιθυμούν να ασκήσουν τη διδασκαλία της τέχνης στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών και τον κανονισμό του Τμήματος παιδαγωγικά μαθήματα.»

Η ισχύς του άρθρου 63 του ν. 4386/2016 άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2017−2018.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ - Πρόεδρος
  • Μπήτσικας Ξενοφών, Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματέας: Μπίτου Μόρφω

Γραμματεία – Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07183, 07117, 07257
Fax: 26510 07065
E-mail: gramarts@cc.uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 το Μ.Π.Σ., το οποίο εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση 16726/Β7/19-4-06, ΦΕΚ 573/8-5-2006, και το οποίο αντικαταστάθηκε με την Υπουργική Απόφαση 159937/Β7/6-10-14, ΦΕΚ2731/13-1014.

Σκοπός και Δομή των Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σκοπός των Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προετοιμασία αποφοίτων μεταπτυχιακού επιπέδου που θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης μέσω έρευνας.

Το Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης οδηγούν:

I) Στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:

Α) Εικαστικές Τέχνες

Β) Επιμέλεια Εκθέσεων

Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. Τμημάτων της ημεδαπής ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής και συνίστανται (α) στην παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων και (β) στη διεξαγωγή ερευνητικού έργου με στόχο τη συγγραφή μεταπτυχιακής Διδακτορικής Διατριβής, η οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις