Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις » Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών 2013

Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών 2013

5 Μαρ. 2013

Τελευταία Ενημέρωση: 15 Μαρ. 2013 Ανακοίνωση της Πρυτανείας σχετικά με την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος στους δικαιούχους, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 2/19525/0026, «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών» (Φ.Ε.Κ. αριθμ. 393/21-2-2013 τ. Β'), είναι τα εξής:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (επισυνάπτεται). Δικαιούχος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.

2.α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης (χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής) και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:
i) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.
ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.

β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9).

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

8. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία.


Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, από την Τρίτη, 19-3-2013 θα υποβάλλονται και θα πρωτοκολλούνται στις Γραμματείες των Τμημάτων και στη συνέχεια προωθούνται υπηρεσιακά για έλεγχο και έγκριση στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ενημέρωση 15 Μαρ. 2013: Ανακοίνωση της Πρυτανείας για την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών


• Εάν ο δικαιούχος είναι ο γονέας:
Η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος.

• Εάν ο δικαιούχος είναι ο φοιτητής:
Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια είναι η Υ.Δ.Ε. του νομού, στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Δηλαδή η Υ.Δ.Ε. του Νομού Ιωαννίνων, η οποία εδρεύει στο Κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου).


Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ, είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου, δηλαδή η Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013Συνημμένα αρχεία:


Από την Πρυτανεία


Τελευταία Ενημέρωση: 15 Μαρ. 2013

 
Σχετικό Αρχείο: http://www.uoi.gr/files/news/attachments/5474.zip
Καταχωρήθηκε από: Webmaster στην κατηγορία: Φοιτητική Μέριμνα

 
« Επιστροφή

[16670]]
Ηλεκτρονικό Σύστημα Ανακοινώσεων
Προγραμματισμός - Σχεδιαση - Παρουσίαση:  Ιωάννης Δ. Σωφρόνης .
Επιμέλεια:  Χρήστος Μπάρκας