Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Γραμματέας : Κωνσταντίνα Σταμάτη

Γραμματεία :
Τηλ.: (26510)97232, 97181
FAX : (26510)97035
http://phedps.uoi.gr/

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) λειτουργεί με τρεις ομώνυμους τομείς. Προσφέρει ενιαίο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και χορηγεί πτυχία με δυνατότητα τριών κατευθύνσεων σπουδών. Σε συνδυασμό με το προπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών προσφέρονται τρία οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αποστολή του Τμήματος είναι:

 • Η έρευνα και η διδασκαλία επιστημονικών γνώσεων στις κύριες γνωστικές περιοχές του Τμήματος (Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ψυχολογία).
 • Η διεπιστημονική προσέγγιση στην ανάλυση φιλοσοφικών, κοινωνικών και ψυχοπαιδαγωγικών θεμάτων με ανίχνευση των επιστημολογικών τους προϋποθέσεων.
 • Η βασική επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Η εξασφάλιση των θεσμικών και ακαδημαϊκών προϋποθέσεων για τη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση.

Το έργο του Τμήματος συγκεκριμενοποιείται στο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο διαρθρώνεται σε δύο κύκλους. Στον Α' Κύκλο προσφέρονται μαθήματα με βασικό ή εισαγωγικό χαρακτήρα. Στο Β' κύκλο προσφέρονται μαθήματα εξειδικευμένων γνώσεων. Στόχος είναι οι φοιτητές/τριες να οργανώνουν, μετά από προσωπική επιλογή το πρόγραμμα τους και να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες σκέψης και δράσης που θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις νέες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής.

Δομή του Τμήματος Τομείς

Το Τμήμα Φ.Π.Ψ. αποτελείται από τρεις Τομείς:

 • τον Τομέα Φιλοσοφίας,
 • τον Τομέα Παιδαγωγικής και
 • τον Τομέα Ψυχολογίας.

Σπουδαστήρια και Εργαστήρια

Εργαστήρια
Στο Τμήμα έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τα ακόλουθα Εργαστήρια:

Τομέας Φιλοσοφίας:

 • - Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας των Κοινωνικών και Πολιτικών Ιδεών.
 • - Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας
 • - Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών
 • - Εργαστήριο Πλωτινικών Ερευνών

Τομέας Παιδαγωγικής:

 • - Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Διδασκαλίας και Αξιολόγησης της Γλώσσας στην Εκπαίδευση
 • - Εργαστήριο Εμπειρικής Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • - Εργαστήριο Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
 • - Εργαστήριο Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
 • - Εργαστήριο Έρευνας του Κοινωνικού Αποκλεισμού και της Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση

Τομέας Ψυχολογίας:

 • - Εργαστήριο Έρευνας Δυσλεξίας
 • - Εργαστήριο Μελέτης της Οικογένειας
 • - Εργαστήριο Διαπολιτισμικών Ψυχολογικών Μελετών και Εφαρμογών

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις σπουδών: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας.

Τα μαθήματα που διδάσκονται εντάσσονται σε γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος Φ.Π.Ψ. ως εξής:

Τομέας Φιλοσοφίας: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία, Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία των Επιστημών ή Επιστημολογία, Ιστορία των Επιστημονικών Ιδεών, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Συστηματική Φιλοσοφία.

Τομέας Παιδαγωγικής: Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, θεωρίες και Μέθοδοι Διδασκαλίας - Αξιολόγηση, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Συγκριτική Εκπαίδευση, Οικονομία και Προγραμματισμός στην Εκπαίδευση.

Τομέας Ψυχολογίας: Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Γενική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Πληροφορική Ψυχολογία, Ειδική Αγωγή, Ψυχολογία της Υγείας.

Σημαντικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών καλύπτουν μαθήματα από τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας - Αρχαιολογίας καθώς και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ερευνητικό Διδακτικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος

Τομέας Φιλοσοφίας

 • Αποστολοπούλου Γεωργία , Καθηγήτρια, Ιστορία της Φιλοσοφίας και Πρακτική Φιλοσοφία.
 • Νούτσος Παναγιώτης , Καθηγητής, Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία.
 • Παπαδημητρίου Ευθύμιος , Καθηγητής, Ιστορία της Φιλοσοφίας.
 • Τέζας Χρίστος , Αναπλ. Καθηγητής, Ιστορία της Φιλοσοφίας -Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία.
 • Δημητρίου Στέφανος , Επίκ Καθηγητής, Ιστορία της Φιλοσοφίας.
 • Δρόσος Διονύσιος , Επικ. Καθηγητής, Ηθική Φιλοσοφία.
 • Καραμπατζάκη Ελένη , Επικ, Καθηγήτρια, Ιστορία της Φιλοσοφίας (με έμφαση Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία).
 • Μαγγίνη Γκόλφω , Επίκ Καθηγήτρια, Νεώτερη και Σύγ-χρονη Φιλοσοφία.
 • Πέτσιος Κωνσταντίνος , Επίκ. Καθηγητής, Ιστορία της Φιλοσοφίας.
 • Πρελορέντζος Ιωάννης , Επίκ Καθηγητής, Νεώτερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία.
 • Σακελλαριάδης Αθανάσιος , Λέκτορας, Φιλοσοφία των Επιστημών.
 • Σολωμού-Παπανικολάου Βασιλική, Λέκτορας, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφική Ηθική.

Τομέας Παιδαγωγικής

 • Αθανασίου Λεωνίδας , Καθηγητής, Παιδαγωγική.
 • Γκότοβος Αθανάσιος , Καθηγητής, Γενική Παιδαγωγική.
 • Μαυρογιώργος Γεώργιος , Καθηγητής, Παιδαγωγική.
 • Νούτσος Χαράλαμπος , Καθηγητής, Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
 • Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης , Καθηγητής, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
 • Αποστόλου Μαρία , Επικ. Καθηγήτρια, Παιδαγωγική Ψυχολογία.
 • Μαραγκουδάκη Ελένη , Επίκ. Καθηγήτρια, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
 • Παπακωνσταντίνου Γεώργιος , Επικ. Καθηγητής, Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης.
 • Σιάνου Ελένη , Επικ. Καθηγήτρια, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
 • Μπενινκάζα Λουτσιάνα , Λέκτορας, Παιδαγωγική.
 • Σιάκαρης Κωνσταντίνος , Λέκτορας, Πολιτική Οικονομία της Εκπαίδευσης.

Τομέας Ψυχολογίας

 • Στασινός Δημήτριος, Καθηγητής, Ειδική Αγωγή.
 • Παλαιολόγου Αγγελική, Επίκ. Καθηγήτρια, Ψυχολογία.
 • Παπαδιώτη Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια, Ψυχολογία του Παιδιού και του Εφήβου.
 • Καραγιάννη - Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Λέκτορας, Ψυχολογία.
 • Ζιώρη Έλενα, Λέκτορας, Γνωστική Ψυχολογία.

Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου (ΠΑ 407/80).

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας μπορούν να εργάζονται:

 • Ως καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Στις διοικητικές υπηρεσίες και σε κέντρα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα
 • Ως επιστημονικό προσωπικό παιδαγωγικής και ψυχολογικής στήριξης (π.χ. διαπολιτισμική εκπαίδευση, ενισχυτική διδασκαλία, δημιουργική απασχόληση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός κτλ.).
 • Ως στελέχη γραφείων, οργανισμών και υπηρεσιών επιλογής προσωπικού, δημοσίων σχέσεων, κατάρτισης και εφαρμογής προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου εκπαίδευσης κτλ.
 • Ως επιστημονικό προσωπικό σε φορείς και ιδρύματα ψυχικής υγείας, σε θεραπευτικές κοινότητες και σε κέντρα πρόληψης.
 • Ως επιστημονικό προσωπικό σε επιχειρήσεις, μονάδες που εμπλέκονται με τη συγγραφή, την επιμέλεια και τη διακίνηση παιδικού, σχολικού και εξωσχολικού (βοηθητικού) βιβλίου.
 • Ως εκπαιδευτές σε θεσμούς συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

 • στον Τομέα Φιλοσοφίας με τίτλο: "Ελληνική Φιλοσοφία -Φιλοσοφία των Επιστημών" (Διατμηματικό)
 • στον Τομέα Παιδαγωγικής, με τίτλο: "Επιστήμες της Αγωγής" (τέσσερις ειδικεύσεις)
 • και στον Τομέα Ψυχολογίας με τίτλο: "ΔΥΣΛΕΞΙΑ: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της" (Πρόγραμμα σύμπραξης με ΤΕΙ Πάτρας).
Μέρος Β': Σπουδές
Οργάνωση και Κανονισμός Σπουδών
Σχολές και Τμήματα
Φιλοσοφική Σχολή
Σχολή Θετικών Επιστημών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Ιατρική Σχολή
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προγράμματα Επιστημονικών Ανταλλαγών

 

 

Σχεδίαση Εντύπου και Ιστοσελίδας - Όροι Χρήσης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2005