1 Ιουλίου 2004 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και Φιλολογίας) θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 μέχρι είκοσι (20) νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατόπιν εξετάσεων, στον Α΄ Κύκλο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών, που λειτουργεί και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Υ.Α. 107452/Β7/29-11-2002, ΦΕΚ. 1578 τ. Β΄/18-12-2002) στους πιο κάτω κλάδους:

i ) Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία: πέντε (5) μεταπτυχιακούς φοιτητές
ii) Βυζαντινή Ιστορία: πέντε (5)
iii) Βυζαντινή Αρχαιολογία: πέντε (5)
iv) Βαλκανική Ιστορία: ένα (1)
v) Ελληνοαραβικές Σπουδές: δύο (2)
vi) Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία: δύο (2).

  Περισσότερες Πληροφορίες :     [Προκήρυξη] [Εξεταστέα Ύλη]

18 Δεκεμβρίου 2003 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλολογίας) θα κάνει δεκτούς από το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2003-2004 μέχρι έξι (6) νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατόπιν εξετάσεων, στον Α΄ Κύκλο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών, που λειτουργεί και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Υ.Α. 107452/Β7/29-11-2002, ΦΕΚ. 1578 τ.Β'/18-12-2002), στον κλάδο της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» να υποβάλουν στη Γραμματεία του . Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών [Πανεπιστημιούπολη, Φιλοσοφική Σχολή, Ιωάννινα 45110] τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτογραφία)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ)
3. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, περιλαμβανομένης και τυχόν επιστημονικής δραστηριότητας
5. Επικυρωμένα αντίγραφα γνώσης ξένων γλωσσών.

 
  Περισσότερες Πληροφορίες :     [Προκήρυξη] [Εξεταστέα Ύλη]

4 Ιουνίου 2003 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και Φιλολογίας) θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2003-2004 μέχρι είκοσι έξι (26) νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατόπιν εξετάσεων, στον Α΄ Κύκλο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών (Υ.Α. 107452/Β7/29-11-2002, ΦΕΚ. 1578 τ. Β΄/18-12-2002), που χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους πιο κάτω κλάδους:

i) Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία: επτά (7) μεταπτυχιακούς φοιτητές
ii) Βυζαντινή Ιστορία: επτά (7)
iii) Βυζαντινή Αρχαιολογία: πέντε (5)
iv) Βαλκανική Ιστορία: δύο (2)
v) Ελληνοαραβικές Σπουδές: τρεις (3)
vi) Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία: δύο (2).

  Περισσότερες Πληροφορίες :     [Προκήρυξη] [Εξεταστέα Ύλη]

5 Δεκεμβρίου 2002 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, και Φιλολογίας) θα κάνει δεκτούς από το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2002-2003 μέχρι δεκαέξι (16) νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατόπιν εξετάσεων, στον Α΄ Κύκλο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών (Υ.Α. ΦΕΚ αρ. φύλ. 1006 τ. Β΄/25-9-1998), που χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους πιο κάτω κλάδους:

i) Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία: επτά (7) μεταπτυχιακούς φοιτητές
ii) Βυζαντινή Ιστορία: τρεις (3)
iii) Βυζαντινή Αρχαιολογία: ένα (1)
iv) Βαλκανική Ιστορία: τέσσερις (4)
v) Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία: ένα (1)

 

  Περισσότερες Πληροφορίες :     [Προκήρυξη] [Εξεταστέα Ύλη]

4 Ιουνίου 2002 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και Φιλολογίας) θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2002-2003 μέχρι είκοσι πέντε (25) νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατόπιν εξετάσεων, στον Α΄ Κύκλο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών (Υ.Α. ΦΕΚ αρ. φύλ. 1006 τ. Β΄/25-9-1998), που χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους πιο κάτω κλάδους:

i) Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία: επτά (7) μεταπτυχιακούς φοιτητές
ii) Βυζαντινή Ιστορία: πέντε (5)
iii) Βυζαντινή Αρχαιολογία: πέντε (5)
iv) Βαλκανική Ιστορία: τέσσερις (4)
v) Ελληνοαραβικές Σπουδές: δύο (2)
vi) Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία: δύο (2)

  Περισσότερες Πληροφορίες :     [Προκήρυξη] [Εξεταστέα Ύλη]

12 Ιουνίου 2001 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και Φιλολογίας) θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2001-2002 μέχρι δεκαεννέα (19) νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατόπιν εξετάσεων, στον Α΄ Κύκλο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών (Υ.Α. ΦΕΚ αρ. φύλ. 1006 τ. Β΄/25-9-1998) στους πιο κάτω κλάδους:

i) Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία: τέσσερις (4) μεταπτυχιακούς φοιτητές
ii) Βυζαντινή Ιστορία: τέσσερις (4)
iii) Βυζαντινή Αρχαιολογία: πέντε (5)
iv) Βαλκανική Ιστορία: τρεις (3)
v) Ελληνοαραβικές Σπουδές: δύο (2)
vi) Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία: έναν (1)
  Περισσότερες Πληροφορίες :     [Προκήρυξη] [Εξεταστέα Ύλη]

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

Ιωάννινα, 25 Ιουνίου 2000

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και Φιλολογίας) θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2000-2001 μέχρι επτά (7) νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατόπιν εξετάσεων, στον Α΄ Κύκλο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών (Υ.Α. ΦΕΚ αρ. φύλ. 482, τ. Β΄/24-6-1996 και ΦΕΚ αρ. φύλ. 1006 τ. Β΄/25-9-1998) στους πιο κάτω κλάδους:

 1. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία: δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές
 2. Βυζαντινή Ιστορία: δύο (2)
 3. Βυζαντινή Αρχαιολογία: δύο (2)
 4. Ιστορία και Πολιτισμός Αράβων: ένα (1)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον “Λίαν Καλώς” να υποβάλουν στη Γραμματεία του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών [ Πανεπιστημιούπολη, Φιλοσοφική Σχολή, Ιωάννινα 451 10] τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτογραφία)
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ στις ειδικότητες που προβλέπει η σχετική Υπουργική Απόφαση (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ)
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, περιλαμβανομένης και τυχόν επιστημονικής δραστηριότητας
 5. Επικυρωμένα αντίγραφα γνώσης ξένων γλωσσών.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2000 και οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 2000.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για την ύλη και τα εξεταστέα μαθήματα οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΜΠΜΣ (κ. Ι. Ματσούλη, τηλ. 0651-95232, fax: 0651-95258, E-mail: imatsoul@cc.uoi.gr).

 

Ο Διευθυντής του ΔΜΠΜΣ

 

Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης

Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας

 


 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

(Σεπτέμβριος 2000)

 

Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία

 1. Η Λόγια Βυζαντινή Γραμματεία (Ιστοριογραφία, Ρητορική, Επιστολογραφία, Αυτοβιογραφία)
 2. Η Δημώδης Βυζαντινή Γραμματεία
 3. Θέματα Βυζαντινού Πολιτισμού.

Βυζαντινή Ιστορία

Βυζαντινή Ιστορία από τον 4ο μέχρι τον 15ο αιώνα.

Έμφαση θα δοθεί στους θεσμούς, τη νομοθεσία, την διοικητική και στρατιωτική οργάνωση και την παιδεία.

Βυζαντινή Αρχαιολογία

Ι. Αρχιτεκτονική

Τύποι ναών παλαιοχριστιανικής και μεσοβυζαντινής περιόδου (βασιλική, περίκεντρα, τρουλαία βασιλική, σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, οκταγωνικός).

 

ΙΙ. Μνημειακή ζωγραφική

Α) Ψηφιδωτά Ραβέννας (5ος – 6ος αιώνας)

Β) Ψηφιδωτά και τοιχογραφίες 11ου και 12ου αιώνα.

 


 

Προσφερόμενα Σεμινάρια Α΄Κύκλου για το χειμερινό εξάμηνο 1999-2000

 

Α. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία

 1. Καθηγητής κ. Α. Καρπόζηλος: “Βυζαντινή Ρητορική και Επιστολογραφία”
 2. Καθηγητής κ. Ι. Μαυρομάτης: “Θέματα Βυζαντινής Λογοτεχνίας”
 3. Αναπ. Καθηγητής κ. Α. Αγγέλου: “Δημήτριος Κυδώνης”

Β. Βυζαντινή Ιστορία

 1. Καθηγητής κ. Μ. Κορδώσης: “Η κατάληψη της Πελοποννήσου από τους Τούρκους”
 2. Καθηγητής κ. Κ. Κωνσταντινίδης: “Βυζαντινοί λόγιοι και παιδεία”
 3. Καθηγητής κ. Τ. Κόλιας: “Η καθημερινή ζωή των Βυζαντινών”
 4. Επ. Καθηγητής κ. Π. Αντωνόπουλος: “Το Βυζάντιο και οι Ούγγροι μέσα από τις πηγές”
 5. Λέκτορας κ. Ε. Σακελλαρίου: “Η πρώτη Σταυροφορία”

Γ. Βαλκανική Ιστορία

 1. Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Α. Κωνσταντακοπούλου: “Η εικόνα των βαλκανικών λαών στις βυζαντινές πηγές”
 2. Επικ. Καθηγητής κ. Α. Φάλαγκας: “Ο αντίκτυπος των πολιορκιών και αλώσεων της Κωνσταντινούπολης στους βαλκανικούς λαούς (13ος – 16ος αι.)”

Δ. Βυζαντινή Αρχαιολογία

 1. Καθηγητής κ. Α. Παλιούρας: “Μεταβυζαντινή ζωγραφική”
 2. Καθηγήτρια κ. Θ. Χατζηδάκη: “Εικονογραφία του 15ου αι.”
 3. Επ. Καθηγήτρια κ. Α. Σταυροπούλου: “Θέματα μεταβυζαντινής εικονο-γραφίας”
 4. Λέκτορας κ. Α. Παπαδάκη: “Βυζαντινά εικονογραφημένα χειρόγραφα (6ος – 11ος αι.)”
 5.  

 

Προσφερόμενα Σεμινάρια Α΄ Κύκλου για το εαρινό εξάμηνο 1999-2000

 

Α. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία

 1. Καθηγητής κ. Α. Καρπόζηλος: “Η ιστοριογραφία της μέσης βυζαντινής περιόδου”
 2. Καθηγητής κ. Ι. Μαυρομάτης: “Θέματα Δημώδους Βυζαντινής Λογοτεχνίας”
 3. Αναπ. Καθηγητής κ. Α. Αγγέλου: “Κείμενα Βυζαντινής Γραμματείας”
 4. Καθηγητής κ. Δ. Σοφιανός: “Βυζαντινή και μεταβυζαντινή Αγιολογία”

Β. Βυζαντινή Ιστορία

 1. Καθηγητής κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδης: “Βυζαντινή Κύπρος”
 2. Καθηγητής κ. Μ. Κορδώσης: “Φραγκοκρατία και Πελοπόννησος”
 3. Καθηγητής κ. Τ. Κόλιας: “Βυζαντινά αγιολογικά κείμενα”
 4. Επικ. Καθηγητής κ. Π. Αντωνόπουλος: “Το Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν έργο του Κωνσταντίνου Προφυρογεννήτου ως ιστορική πηγή”
 5. Επικ. Καθηγητής Η. Γιαννάκης: “Η ελληνική σκέψη στον αραβικό πολιτισμό”

Γ. Βαλκανική Ιστορία

 1. Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Α. Κωνσταντακοπούλου: “Αιρέσεις στα Βαλκάνια τον ύστερο μεσαίωνα”
 2. Επικ. Καθηγητής κ. Α. Φάλαγκας: “Βαλκανική εραλδική και γενεαλογία. Πολιτικές σκοπιμότητες – Ιδεολογικές επιδιώξεις (14ος – 16ος αι.)”

Δ. Βυζαντινή Αρχαιολογία

 1. Καθηγητής κ. Α. Παλιούρας: “Κτήτορες, δωρητές και αφιερωτές στην υστεροβυζαντινή μεταβυζαντινή ζωγραφική”
 2. Καθηγήτρια κ. Θ. Χατζηδάκη: “Θέματα βυζαντινής εικονογραφίας”
 3. Επικ. Καθηγήτρια κ. Α. Σταυροπούλου: “Θέματα μεταβυζαντινής εικονογραφίας – Η περίπτωση των κρητικών εικόνων”
 4. Λέκτορας κ. Α. Παπαδάκη: “Βυζαντινά Εικονογραφημένα Χειρόγραφα”

Ε. Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία

 1. Λέκτορας κ. Ε. Σακελλαρίου: “Η Ιταλική χερσόνησος στον ύστερο μεσαίωνα. Η αλληλε-πίδραση μεταξύ πόλης και υπαίθρου”

 

 

ΔIΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνεται Επιστημονική Διημερίδα με θέμα "Μεσαιωνική Ήπειρος" από 17 έως 19 Σεπτεμβρίου 1999 στο Αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής Σχολής.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεσαιωνικών Σπουδών

 

17 – 19 Σεπτεμβρίου 1999

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999

Αμφιθέατρο Φιλοσοφικής Σχολής

17.00 – 18.00 Εγγραφή Συνέδρων

Εναρκτήρια Συνεδρία

18.00 – 18.45: Προσφωνήσεις

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ,

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ,

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρόεδροι: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

19.00 –19.30: ΑΛΚΜΗΝΗ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ: “Το αξίωμα του

'δεσπότη’ και τα δεσποτικά έγγραφα”

19.30 – 20.00: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ: “O Ιωάννης Απόκαυκος και η

σχέση του με την επισκοπή Ιωαννίνων κατά τα τελευταία

χρόνια της ζωής του”

20.00–20.30: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ:

Μεσαιωνική Ήπειρος: Η μαρτυρία των μνημείων.

Απολογισμός για τον απερχόμενο και προοπτικές για τον

ανατέλλοντα αιώνα”

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999

Αμφιθέατρο Φιλοσοφικής Σχολής

Πρωινή Συνεδρία

Πρόεδροι: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ

9.00 – 9.30: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ: “Σχόλια στον πλίνθινο

διάκοσμο μερικών μεσαιωνικών ναών της Ηπείρου”

9.30 – 10.00: ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΟΥ: “Νέα στοιχεία για την

Παλαιοχριστιανική οχύρωση της Νικόπολης”

10.00 – 10.30: ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: “Ανασκαφή Παλαιοχρι-

στιανικής Βασιλικής Αλκίσωνος, 1998-1999”

10.30 – 11.00: ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΡΕΝΗΣ: “Πτυχές της ιδεολογικής αντιπαράθεσης

Νίκαιας και Ηπείρου. Ο ρόλος του χρίσματος”

11.00 – 12.00: Διάλειμμα – Επίσκεψη στο Μουσείο Τυπογραφίας του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρόεδροι: GUNTER PRINZING, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΟΛΙΑΣ

12.00 – 12.30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΣΑΚΗΣ: “Κωνσταντίνος Καβάσιλας,

Mητροπολίτης Δυρραχίου, αρχιεπίσκοπος Αχρίδος:

προσωπο-γραφικά προβλήματα”

12.30 – 13.00 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΔΩΣΗΣ: “Ιστορικογεωγραφικά Γραμμενοχω-

ρίων: Παλιούρια Αγίου Νικολάου Περάτης”

Απογευματινή Συνεδρία

Πρόεδροι: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ,

AΛΚΜΗΝΗ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ

16.00 – 16.30: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ: “Η αναστήλωση μιας Τράπεζας του 10ου αι.”

16.30 – 17.00: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ: “Μονές Μετεώρων και μεσαιωνική Ήπειρος”

17.00 – 17.30: ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ: “Το χειρόγραφο Christ’s Church, MS 49,

της Οξφόρδης”

17.30 – 18.00: ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ: “Οι Ανδεγαβοί και η Ήπειρος”

18.00 – 18.30: Διάλειμμα

Πρόεδροι: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ

18.30 – 19.00: GUNTER PRINZING: “The Archbisopric of Ochrid as an

autocephalous ecclesiastical province in the High Middle Ages”

19.00 – 19.30 ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: “Η πνευματική ζωή στο

‘Δεσποτάτο’ της Ηπείρου (1204 - ca. 1340)”

19.30 – 20.30: Στρογγυλή Τράπεζα: “Η μελέτη της Μεσαιωνικής Ηπείρου 19ος – 20ος αι.”

Συντονιστής: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ

Συμμετοχή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΚΜΗΝΗ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

20.30 – 21.00: Πορίσματα Διημερίδας: ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999

Εκδρομή στην Άρτα και Νικόπολη με ειδικές ξεναγήσεις

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΤΣΟΥΛΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΙΑ

ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΙ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- Β΄ Κ.Π.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΩΓΙ Α.Ε.

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Εικόνες

Αφίσα – Πρόγραμμα:

α. Κεντρική πύλη της πρωτοβυζαντινής Νικοπόλεως

β. Λεπτομέρεια από τοιχογραφία της Παναγίας Βλαχέρνας ca. 1284

γ. Χρυσόβουλλο Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου για την πόλη των Ιωαννίνων, 1319

Καλλιτεχνική επιμέλεια προγράμματος και μακέτας αφίσας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΥΡΗΣ

 


 

Ιωάννινα, 17 Mαϊου 1999

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και Φιλολογίας) θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 1999-2000 μέχρι δώδεκα (12) νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατόπιν εξετάσεων, στον Α΄ Κύκλο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών (Υ.Α. ΦΕΚ αρ. φύλ. 482, τ. Β΄/24-6-1996 και ΦΕΚ αρ. φύλ. 1006 τ. Β΄/25-9-1998) στους πιο κάτω κλάδους:

 1. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία: τέσσερις (4) μεταπτυχιακούς φοιτητές
 2. Βυζαντινή Ιστορία: τρεις (3)
 3. Βαλκανική Ιστορία: ένα (1)
 4. Βυζαντινή Αρχαιολογία: τέσσερις (4)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον “Λίαν Καλώς” να υποβάλουν στη Γραμματεία του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών [ Ιωάννινα 451 10, τηλ. και fax: (0651)-98732] τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διεύθυνση, τηλέφωνο).
 2. Πτυχίο ΑΕΙ στις ειδικότητες που προβλέπει η σχετική Υπουργική Απόφαση.
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, περιλαμβανομένης και τυχόν επιστημονικής δραστηριότητας.
 5. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 1999 και οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 1999.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ύλη και τα εξεταστέα μαθήματα οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΜΠΜΣ (κ. Ι. Ματσούλη, τηλ. 0651-98732).

 

Ο Πρόεδρος του ΔΜΠΜΣ

 

 

Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης

Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας

 


Ιωάννινα, 17 Μαΐoυ 1999

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓIΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔIΑΤΜΗΜΑΤIΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑIΩΝIΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Στα πλαίσια της πρoσπάθειας για τηv ευρύτερη δυvατή διάδoση τωv μεσαιωvικώv σπoυδώv σε άτoμα πoυ διαθέτoυv τα αvαγκαία πρoσόvτα, και με τη στήριξη εvός μεταπτυχιακoύ πρoγράμματoς (ΕΠΕΑΕΚ), τo Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωvικώv Σπoυδώv της Φιλoσoφικής Σχoλής τoυ Παvεπιστημίoυ Iωαvvίvωv πρoχωρεί στηv πρoκήρυξη μίας θέσης για άτoμα πoυ αvτιμετωπίζoυv πρoβλήματα όρασης και πoυ επιθυμoύv vα συμετάσχoυv ως μεταπτυχιακoί φoιτητές τoυ πρoγράμματoς πoυ έχει ως στόχo τη χoρήγηση Μεταπτυχιακoύ Διπλώματoς Ειδίκευσης στoυς φoιτητές πoυ θα εκπληρώσoυv με επιτυχία τις υπoχρεώσεις τoυς.

Η φoίτηση είvαι διετής, και o υπoψήφιoς υπoχρεoύται vα παρακoλoυθήσει 8 μεταπτυχιακά σεμιvάρια στoυς κλάδoυς της Βυζαvτιvής Iστoρίας, Φιλoλoγίας και Αρχαιoλoγίας.

Πρoϋπoθέσεις για τηv εισδoχή στo πρόγραμμα απoτελoύv η κατoχή πτυχίoυ Φιλoσoφικής Σχoλής ΑΕI, η γvώση τoυλάχιστov μίας ξέvης γλώσσας σε υψηλό επίπεδo και η επιτυχής παρoυσία τoυ ή της υπoψηφίoυ σε γραπτές ή πρoφoρικές εξετάσεις.

Τo πρόγραμμα μαθημάτωv για άτoμα πoυ αvτιμετωπίζoυv πρόβλημα όρασης θα ξεκιvήσει από τo Σεπτέμβριo τoυ 1999, και αιτήσεις θα γίvovται δεκτές μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 1999. Τo Παvεπιστήμιo Iωαvvίνωv θα διαθέτει τov απoλύτως απαραίτητo εξoπλισμό πρoς χρήση τωv υπoψηφίωv, όπως εκτυπωτή γραφής braille, μετατρoπέα της oθόvης στη γραφή braille και πρόγραμμα μεγέθυvσης χαρακτήρωv. Ωστόσo, oι ισχvoί oικovoμικoί πόρoι τoυ πρoγράμματoς δεv επιτρέπoυv στη φάση αυτή, τηv πρoμήθεια oλόκληρoυ τoυ επιθυμητoύ εξoπλισμoύ. Επoμέvως αvαμέvεται ότι oι μεταπτυχιακoί φoιτητές θα πρέπει vα συμβάλλoυv και oι ίδιoι στηv κάλυψη τωv πρoσωπικώv τους αvαγκώv εξoπλισμoύ.

Ο φoιτητής πoυ θα επιλεγεί υπoχρεoύται vα βρίσκεται στα Iωάvvιvα και θα καταβληθεί πρoσπάθεια από τηv πλευρά τωv μελώv τoυ Πρoγράμματoς ώστε vα τoυ προσφερθεί δωμάτιo στις φoιτητικές κατoικίες. Είvαι αυτovόητo ότι θα καταβάλλει τo εvoίκιo πoυ απαιτείται από όλoυς αvεξαίρετα τoυς μεταπτυχιακoύς φoιτητές. Επιπλέov τo Παvεπιστήμιo μπoρεί vα του χoρηγήσει κάρτα για δωρεάv σίτισή του στη Φoιτητική Λέσχη.

Για περισσότερες πληρoφoρίες, καθώς και για τηv υπoβoλή αιτήσεωv και τωv απαραίτητωv δικαιoλoγητικώv παρακαλoύμε vα απευθύvεστε στη Διεύθυvση τoυ Παvεπιστημίoυ: Γραμματεία Διατμηματικoύ Μεταπτυχιακoύ Πρoγράμματoς, Φιλoσoφική Σχoλή, Παvεπιστήμιo Iωαvvίvωv, Δoυρoύτη 451 10 IΩΑΝΝIΝΑ. Τηλ. και fax: 0651-98732. Για περισσότερες πληρoφoρίες μπoρείτε ακόμη vα απευθύvεστε στov Επικ. Καθηγητή, κ. Παvαγιώτη Αvτωvόπoυλo, e-mail: pantonop@cc.uoi.gr.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΜΠΜΣ

 

 

Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης

Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας