Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού στα κτίρια του Τμήματος Μαθηματικών και Μηχανικών HY και Πληροφορικής της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων» – ΑΠ: 07041 (Ορθή επανάληψη)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού στα κτίρια του Τμήματος Μαθηματικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων» προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων…