Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του τμήματος Φυσικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών, την αίτηση καθώς και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του τμήματος Φυσικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Αναλυτικά: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΤΕΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΔΙΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΤΕΠ_ΤΟΜΕΙΣ.pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΔΙΠ_ΤΟΜΕΙΣ.pdf Αίτηση_υποψηφιότητας_ΕΤΕΠ_Συνέλευση.pdf Αίτηση_υποψηφιότητας_ΕΔΙΠ_Συνέλευση.pdf Αίτηση_υποψηφιοτητας_ΕΤΕΠ_Τομείς.pdf Αίτηση_υποψηφιοτητας_ΕΔΙΠ_Τομείς.pdf egyklios_αριθμ.144363-Ζ1_1_9_2017.pdf Αριθμ.153348_Υ.Α._ΦΕΚ3255_15_9_2017.pdf Β.Προτ_191014_Υ.Α._ΦΕΚ3969_13_11_2017.pdf Ν.4485_2017.pdf    

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων Ε.Ε.Π. στη Σύγκλητο

Η εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π. στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία ορίστηκε από την Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου με το αρ. πρωτ. 4792/13-11-2017 έγγραφο, συνήλθε σήμερα 16 Νοεμβρίου 2017 και λαμβάνοντας υπόψη 1. Το με αρ. πρωτ. 4792/13-11-2017 έγγραφο, «ορισμός εφορευτικής επιτροπής» 2. Το ΦΕΚ 3255/15-9-2017/τεύχος β…

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2019

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) στην Κοσμητεία  της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2019

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2019

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) στην Κοσμητεία  της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2019

Διακοπή στη λειτουργία του δικτύου δεδομένων του Πανεπιστημίου

Το πρόβλημα που υπήρχε στην σύνδεση στο δίκτυο των Φοιτητικών Εστιών έχει επιλυθεί. Ωστόσο και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το γενικότερο πρόβλημα που έχει εμφανιστεί σε κεντρικό εξοπλισμό στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, έχει προγραμματιστεί διακοπή στη λειτουργία του δικτύου δεδομένων του Πανεπιστημίου για την Τετάρτη 8/11 ώρα 08:00. Η διακοπή εκτιμάται να διαρκέσει έως και 1…

Πρόβλημα πρόσβασης στο Δίκτυο στα κτίρια των Εστιών (Α και Β)

  Από την Δευτέρα 6/11 και ώρα 15:30, δεν λειτουργεί η σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου από όλες τις Εστίες (Α και Β). Το πρόβλημα οφείλεται σε σοβαρή βλάβη σε κεντρικό εξοπλισμό στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων και γίνονται προσπάθειες για την αποκατάστασή του. Δυστυχώς δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακόμη ο χρόνος αποκατάστασης (πιθανότατα δεν θα…

Πρακτική Άσκηση – Άνοιξη 2018| Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (Άνοιξη και Καλοκαίρι 2018), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Από…

Παράταση προθεσμίας Κατάθεσης Προσφορών για το Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για τη «Προμήθεια Υδραυλικών υλικών 2017» (Διακ/ξη 2396/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι για Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με  σφραγισμένες προσφορές με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για τη «Προμήθεια Υδραυλικών υλικών 2017» (Διακ/ξη 2396/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού  πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων  ευρώ και σαράντα τεσσάρων  λεπτών  (55.574,44€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 24%,  και σαράντα…