Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης στο 25ο Διεθνές Συνέδριο Θρόμβωσης για το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης

Η ερευνητική εργασία με τίτλο «Ticagrelor inhibits the platelet-mediated inflammatory responses» και συγγραφείς τους «AN  Tsouka, KM Hansson, AD  Tselepis», που πραγματοποιήθηκε στο  Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Αλεξάνδρου Τσελέπη και παρουσιάστηκε από την υποψήφια διδάκτορα κ. Αικατερίνη Τσούκα, απέσπασε το πρώτο βραβείο καλύτερης…

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και  Αξιολόγησης για την υπ΄ αριθμ.2/2018 διακήρυξη «για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την εκμετάλλευση του φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για διάστημα από  1/1/2019 έως 31/12/2021»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γνωστοποίηση κλήρωσης Ότι την Παρασκευή 1-06-2018 στο γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γραφεία Πρυτανείας, Μεταβατικό κτήριο, Πανεπιστημιούπολη, 45100 Ιωάννινα), θα πραγματοποιηθεί  δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση ενώπιον της κατά νόμον επιτροπής μεταξύ όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας προκειμένου να συσταθούν οι ακόλουθες Επιτροπές: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και  Αξιολόγησης για…

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο ανακήρυξης υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής από 09:00 μέχρι 16:00 την 30η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και οι επαναληπτικές την 31η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη,…

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 8008/7-5-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σχετικά με την αρ. πρωτ. 8008/7-5-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως την 11η Ιουνίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση και επισκευή περίφραξης χώρου προσωρινής παραμονής αδέσποτων σκύλων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων» με προϋπολογισμό  δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (2.759,00 €)  με Φ.Π.Α.  και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η…

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση: Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Η Εφορευτική Επιτροπή Διενέργειας Εκλογών

Ψήφισμα του Τομέα Αρχαίας – Μεσαιωνικής Ιστορίας για την απώλεια της Καθηγήτριας κ. Βασιλικής Πέννα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΑΙΑΣ – ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΕΝΝΑ Τα μέλη του Τομέα Αρχαίας – Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκφράζουν την οδύνη τους για την απροσδόκητη απώλεια της Συναδέλφου, έγκριτης Βυζαντινολόγου και Νομισματολόγου κ. Βασιλικής Πέννα, Καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής  Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στη συνεδρίασή του αριθμ.  70/4-5-2018 ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους…