Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έχοντας ως κύριο άξονα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του πολιτικής τη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τις πραγματικές κοινωνικές συνθήκες ανάπτυξης και προόδου επιχειρεί να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και επαγγελματικής ταυτότητας και στην επίτευξη επιδιώξεων των φοιτητών ΑμεΑ.

Στη Συνεδρία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αριθμ. 1028/37/3-3-2016 συγκροτήθηκε Επιτροπή με σκοπό την υποστήριξη και τη διαμόρφωση καλών πρακτικών αντιμετώπισης των δυσκολιών των φοιτητών ΑμεΑ.

Πρόεδρος της επιτροπής ΑΜΕΑ:

κ. Ανδρέας Φωτόπουλος

Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, Αναπληρωτής Πρύτανη

Tο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στοχεύει να διασφαλίσει στην πράξη την ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με αναπηρία ή με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής στο περιβάλλον, Υπηρεσιών Πρόσβασης, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής καθώς και Συμβουλευτικών Ψυχολογικών και Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση
Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.) αποτελεί μια Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης των Φοιτητών.
Το ecourse είναι ένα σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης το οποίο επιτρέπει στους συμμετέχοντες διδάσκοντες να δημιουργούν online μαθήματα (σημειώσεις, οπτικοακουστικό υλικό) για τους φοιτητές.

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί εξοπλισμός για χρήση από τα άτομα με προβλήματα όρασης.