Διοικητικές Υπηρεσίες

Οι ακαδημαϊκές και λοιπές λειτουργίες του Ιδρύματος στηρίζονται διοικητικά από τις Διοικητικές Υπηρεσίες, οι οποίες διαρθρώνονται σύμφωνα με τον Οργανισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών (Π.Δ. 185/1999, ΦΕΚ 173) και τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι διοικητικές υπηρεσίες αποτελούνται από δύο γενικές διευθύνσεις

 1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
 2. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Επίσης από δυο διευθύνσεις

 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και
 2. Διεύθυνση Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Και τέλος από τη Νομική Υπηρεσία και  δεκατρία Ανεξάρτητα Τμήματα

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Διεύθυνση Διοικητικού

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Ασίκογλου-Λέκκα Γεωργία, e-mail: ddioikit@cc.uoi.gr

 • Τμήμα Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 • Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
 • Τμήμα Πανεπιστημιακών Οργάνων
 • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
 • Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου

Προϊστάμενος: –
Προϊστάμενος: Νικολού Ευγενία, Τηλ: 26510 07308 e-mail: enikolou@uoi.gr
Προϊστάμενος: Τσακανίκα Αρετή, Τηλ:  26510 07486 e-mail: atsakanik@cc.uoi.gr
Προϊστάμενος:  –
Προϊστάμενος: Αναγνώστου Χρυσούλα, Τηλ: 26510 07442 e-mail: xanagnos@cc.uoi.gr

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Διευθυντής: Δρόσου Παρασκευή, Τηλ: 26510 08013 e-mail: pdrosou@cc.uoi.gr

 • Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
 • Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Τμήμα Δημοσιευμάτων

Προϊστάμενος: Γερωνυμάκη Ευθαλία, Τηλ: 26510 07278 e-mail: egeronim@cc.uoi.gr
Προϊστάμενος: Γαβρίλας Γεώργιος, Τηλ: 26510 08009 e-mail: ggavril@cc.uoi.gr
Προϊστάμενος: Ρίζου Θεοδώρα, Τηλ:  26510 07217 e-mail: drizou@cc.uoi.gr

Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Γκέκα Πηνελόπη, Τηλ.: 26510 0 7105 e-mail: paula@cc.uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://piro.uoi.gr

 • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
 • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας
 • Τμήμα Μουσείου και Ιστορικού Αρχείου

Προϊστάμενος: Σιαμοπούλου Δήμητρα, Τηλ: 26510 07107 e-mail: dsiamopu@cc.uoi.gr
Προϊστάμενος: Γκέκα Πηνελόπη, Τηλ.: 26510 0 7105 e-mail: paula@cc.uoi.gr
Προϊστάμενος: Φατούρου Κλεονίκη, Τηλ:  26510 07106 e-mail: cfatourou@uoi.gr

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Διευθυντής: Αδαμαντίου Μιράντα, Τηλ: 26510 05467, e-mail: eadamant@cc.uoi.gr

 • Τμήμα Σίτισης
 • Τμήμα Πρόνοιας και Εκδηλώσεων
 • Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης

Προϊστάμενος: –
Προϊστάμενος: –
Προϊστάμενος: –

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Διευθυντής: Βασδέκης Κων/νος, Τηλ: 26510 07125

 • Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
 • Τμήμα Μισθοδοσίας
 • Τμήμα Προμηθειών
 • Τμήμα Κληροδοτημάτων- Περιουσίας
 • Τμήμα Ταμείου

Προϊστάμενος: Σίντος Αχιλλέας, Τηλ: 26510 07289 e-mail: asintos@cc.uoi.gr
Προϊστάμενος: Κανούρας Κων/νος, Τηλ: 26510 07127
Προϊστάμενος: Χαρίσης-Μυριούνης Κων/νος, Τηλ:  26510 09064
Προϊστάμενος: Τσάνου Ευαγγελία, Τηλ: 26510 07233, e-mail: evtsanou@cc.uoi.gr
Προϊστάμενος: Σιαράβα Στεργίου Αγλαΐα, Τηλ: 26510 07340

Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης

Διευθυντής: Ντέτσικας Γεώργιος, Τηλ: 26510 07931 e-mail: gdetsika@cc.uoi.gr

 • Τμήμα Μελετών Στατιστικής
 • Τμήμα Προγραμματισμού – Οργάνωσης

Προϊστάμενος: Παππάς Ευάγγελος, Τηλ.: 26510 05635, e-mail: espappas@uoi.gr
Προϊστάμενος: Ασίκογλου  Γεωργία, Τηλ: 26510 08092, e-mail: gasikog@cc.uoi.gr

Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Διευθυντής: Πλατής Κων/νος, Τηλ: 26510 07150 e-mail: kplatis@cc.uoi.gr

 • Τμήμα Λειτουργίας Η/Υ
 • Τμήμα Μηχανογράφησης
 • Τμήμα Χειρισμού Μέσων Εισαγωγής Δεδομένων

Προϊστάμενος: Καραμέτης Στέφανος, Τηλ: 26510 07469, e-mail: stefanos@cc.uoi.gr
Προϊστάμενος: Σιδερής Ελευθέριος, Τηλ: 26510 07467, e-mail: sideris@cc.uoi.gr
Προϊστάμενος: –

Αυτοτελείς Διευθύνσεις

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διευθυντής: Καραγιώργος Χρήστος, Τηλ: 26510-05372, e-mail: ckarageo@uoi.gr, Ιστοσελίδα: http://techserv.uoi.gr/

 • Τμήμα Μελετών
 • Τμήμα Εκτέλεσης Έργων
 • Τμήμα Συντήρησης
 • Τμήμα Γραμματείας

Προϊστάμενος: Μπουρνάκας Χρήστος, τηλ: 26510 05486, xburnaka@cc.uoi.gr
Προϊστάμενος: Πασιά Σταματία, τηλ: 26510 05379, spasia@cc.uoi.gr
Προϊστάμενος: Κακοσίμος Ιππόλυτος, τηλ: 26510 08666, e-mail: ikakosim@uoi.gr
Προϊστάμενος: Σαβρανίδης Χρήστος, τηλ: 26510 05380, e-mail: csavran@cc.uoi.gr

Διεύθυνση Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διευθυντής: Ζάχος Γεώργιος Τηλ: 26510 05010, e–mail: library@uoi.gr, Ιστοσελίδα: http://www.lib.uoi.gr

 • Τμήμα Διοίκησης και Προσκτήσεων
 • Τμήμα Εξυπηρέτησης και Συλλογών
 • Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Αυτοτελείς Υπηρεσιακές Μονάδες

Γραμματείες Σχολών

Η Γραμματεία κάθε Σχολής είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό έργο της Σχολής. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων τόσο της Κοσμητείας όσο και της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας.
 • Η μέριμνα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.
 • Η εκτέλεση των αποφάσεων των συνεδριάσεων της Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης.
 • Η προ της εισαγωγής στις συνεδριάσεις των δύο προ-αναφερομένων συλλογικών οργάνων, επεξεργασία των προτάσεων των Τμημάτων που αναφέρονται σε διάφορα αιτήματα όπως αυτά καθορίζονται από τον νόμο.
 • Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία και τον συντονισμό των Γραμματειών των Τμημάτων για τα κοινά θέματα της Σχολής.
 • Η διεκπεραίωση κάθε άλλου θέματος που ανήκει στην αρμοδιότητα της Σχολής.

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Η Γραμματεία κάθε ακαδημαϊκού Τμήματος είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Η μέριμνα για τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του Τμήματος (Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο).
 • Η προώθηση των διαδικασιών προκήρυξης θέσεων, εκλογής και εξέλιξης του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, καθώς και η προκήρυξη θέσεων, πλήρωση και εξέλιξη του λοιπού προσωπικού του Τμήματος.
 • Η προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και έρευνας.
 • Η προώθηση των διαδικασιών για τη χορήγηση διδακτορικών διατριβών και η τήρηση αρχείου αυτών. Η διεκπεραίωση κάθε οικονομικού θέματος που αφορά στο Τμήμα.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση και προώθηση στη διοίκηση του Προγράμματος Σπουδών, την παρακολούθηση του ωρολογίου προγράμματος και τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
 • Η μέριμνα για την αποστολή των στοιχείων έκδοσης του Οδηγού Σπουδών.
 • Η προώθηση των διαδικασιών για την οργάνωση και πραγματοποίηση των φοιτητικών εκδρομών.
 • Η μέριμνα για τη διάθεση των συγγραμμάτων στους φοιτητές.
 • Η διεκπεραίωση όλων των θεμάτων των σχετικών με τις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατακτήριες εξετάσεις.
 • Η κατάρτιση των καταλόγων συμμετοχής στις εξετάσεις, η ενημέρωση των φοιτητικών μητρώων και η επιμέλεια ανακοίνωσης της βαθμολογίας.
 • Η προώθηση των διαδικασιών για την ορκωμοσία των φοιτητών.
 • Η χορήγηση των τίτλων σπουδών και των κάθε είδους πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
 • Η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου του Τμήματος, η διακίνηση της αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση και η αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.
 • Η βεβαίωση από τον προϊστάμενο ή το νόμιμο αναπληρωτή του της ακρίβειας των αντιγράφων, φωτοαντιγράφων ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή με το επιδεικνυόμενο πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.
 • Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.

Τμήμα Εκδόσεων (Τυπογραφείο)

Προϊστάμενος: Ευθυμιάδης Κων/νος, τηλ: 26510 06544, e-mail: keythymi@cc.uoi.gr

Το Τμήμα Εκδόσεων (Τυπογραφείο) είναι αρμόδιο για την προώθηση των διαδικασιών έκδοσης των συγγραμμάτων και των λοιπών επιστημονικών και μη δημοσιευμάτων που εκτυπώνονται από το Πανεπιστήμιο. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Η μέριμνα για την επεξεργασία, επιμέλεια σχημάτων, πινάκων, εξώφυλλων, την εκτύπωση, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των διδακτικών συγγραμμάτων – βοηθημάτων και σημειώσεων – διδακτορικών διατριβών – επιστημονικών εργασιών και το πάσης φύσεως έντυπο υλικό για τις ανάγκες του πανεπιστημίου.
 • Η πώληση των κάθε είδους εντύπων που εκδίδονται από το πανεπιστήμιο σε βιβλιοπωλεία και τρίτους.
 • Η τήρηση αρχείου για τα συγγράμματα και τα κάθε είδους έντυπα που εκδίδει το Τμήμα.

Τμήμα Αξιοποίησης Αγροκτήματος

Προϊστάμενος: Χιουρέας Γεώργιος, τηλ: 26510 05493, e-mail: gchiour@cc.uoi.gr

Το Τμήμα Αξιοποίησης Αγροκτήματος υπάγεται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (με απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου) και είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και αξιοποίηση του αγροκτήματος του πανεπιστημίου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Η κατάρτιση του ετήσιου γενικού σχεδίου αξιοποίησης του αγροκτήματος.
 • Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του αγροκτήματος.
 • Η μέριμνα για τις εργασίες στο αγρόκτημα (σπορά, λίπανση, ψεκασμός, άρδευση, κλάδεμα και οι πάσης φύσεως γεωργικές εργασίες).
 • Η μέριμνα για την αναδάσωση των ορεινών και ημιορεινών περιοχών του αγροκτήματος.
 • Η μέριμνα για την προμήθεια του κάθε αναλώσιμου υλικού (δέντρων καρποφόρων, δέντρων δασικών, δέντρων καλλωπιστικών, θάμνων, πασσάλων υποστύλωσης, λιπασμάτων, σπόρων κ.λπ.) προγραμματισμού και προμήθειας γεωργικών μηχανημάτων, γεωτρυπάνων, συστημάτων αυτομάτου αρδεύσεως και των πάσης φύσεως γεωργικών εργαλείων.
 • Η κατάρτιση προγραμμάτων για την ανάπτυξη και συντήρηση πρασίνου στους χώρους του πανεπιστημίου.

Γραμματεία Συγκλήτου

Προϊστάμενος: Μπονίτση Παναγιώτα, τηλ: 26510 07284, e-mail: nbonitsi@cc.uoi.gr

Η Γραμματεία της Συγκλήτου είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Συγκλήτου. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των θεμάτων που εισάγονται για συζήτηση στη Σύγκλητο.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση – έγκριση και κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 • Η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών, την εκτέλεση και την κοινοποίηση των αποφάσεων στις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Η τήρηση αρχείου πρακτικών και η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων αυτών.
 • Η συγκέντρωση Νομοθεσίας.
 • Η ανάρτηση των αποφάσεων της Συγκλήτου στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στη «Διαύγεια», όταν χρειάζεται.
 • Η φροντίδα για την προβλεπόμενη ανάρτηση των μητρώων μελών για τη συγκρότηση των επιτροπών κρίσης για την επιλογή και εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού.
 • Η ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (πρωτόκολλο, αρχείο κ.λπ.)
 • Η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος «διαχείριση συλλογικών οργάνων».
 • Κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.

Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

Προϊστάμενος: Τσακίρη Πανωραία, τηλ: 26510 07112

H σύσταση εσωτερικού οργάνου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έγινε μετά από σχετική απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Ιδρύματός μας στη συνεδρία της αριθμ.994/3/26-4-2013 και δημοσιεύτηκε η Πρυτανική πράξη αριθμ.13065/14-5-2013, στο ΦΕΚ 1464/18-6-2013, τ.Β΄

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη και τους Αναπληρωτές Πρύτανη. Στις συνεδριάσεις του οργάνου συμμετέχει ο Γραμματέας του Ιδρύματος-Προϊστάμενος Γραμματείας, ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου επί διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών θεμάτων καθώς και ζητημάτων διοικητικού προσωπικού. Σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος του Γραμματέα του Ιδρύματος, αναπληρώνει ο αρμόδιος κατά περίπτωση διευθυντής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας ετάχθη η ψήφος του Πρύτανη.

Στο Πρυτανικό Συμβούλιο ανατίθεται η άσκηση όλων των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 5(οργανισμός) και 6 (εσωτερικός κανονισμός) (του Ν.4009/2011 ΦΕΚ Α’ 195/6-9-2011 αρμοδιοτήτων που αφορούν τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του ιδρύματος καθώς και τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στα ως άνω άρθρα, και οι οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν μέχρι τη δημοσίευση των προβλεπομένων από τα ίδια άρθρα, Προεδρικό Διάταγμα για τον οργανισμό του Παν/μίου Ιωαννίνων και απόφασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τον εσωτερικό κανονισμό και εφόσον η άσκηση δεν έχει ανατεθεί σε άλλα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου μας.

Ανατίθεται η αρμοδιότητα λήψης απόφασης και έγκρισης για τα θέματα που αφορούν στα τεχνικά έργα και τις προμήθειες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών)

Προϊστάμενος: Ντέτσικας Γεώργιος, τηλ: 26510 07931

Ιστοσελίδα: http://www.rc.uoi.gr

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποιείται έρευνα σε όλους τους τομείς και γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται από τα υπάρχοντα Τμήματα και Σχολές του Ιδρύματος.

Οι χρηματοδοτούμενες ερευνητικές δραστηριότητες συντονίζονται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διαχειρίζονται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η χρηματοδοτούμενη έρευνα περιλαμβάνει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις Τεχνολογικές Επιστήμες, στις Θετικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας, Αρχαιολογικές Μελέτες και Ανασκαφές, Λογοτεχνικές και Γλωσσολογικές Μελέτες, Οικονομικές και Κοινωνιολογικές Μελέτες, καθώς επίσης και Έρευνα στις Μεθόδους Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διεπιστημονικά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας που ενδιαφέρουν την ελληνική βιομηχανία, οικονομία και κοινωνία. Η έρευνα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Α’, Β’, Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013), μέσω των διαφόρων Επιχειρησιακών του Προγραμμάτων, από Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP6, FP7, κλπ), καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα.

Πολλά ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται στο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών μεταξύ ομάδων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αντίστοιχων ομάδων Ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και οργανισμών άλλων χωρών τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γραμματεία Πρυτανείας

Προϊστάμενος: Κοβανίδου Αικατερίνη, τηλ: 26510 07446, e-mail: prytania@cc.uoi.gr

Η Γραμματεία Πρύτανη αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων των Πρυτανικών Αρχών. Συγκεκριμένα, είναι αρμόδια για:

 

 • Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Πρύτανη και των Αναπλ. Πρύτανη,
 • Tην τήρηση ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου του Γραφείου,
 • Τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες του συστήματος ψηφιακής υπογραφής εγγράφων από τον Πρύτανη,
 • Tην παρακολούθηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας (έντυπης και ηλεκτρονικής) και τον προγραμματισμό των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών των Πρυτανικών Αρχών με φορείς,
 • Την υποστήριξη των εισηγήσεων του Πρύτανη και του έργου των Επιτροπών του Ιδρύματος
 • Τη διαβίβαση στο Συμβούλιο του Προϋπολογισμού και των τροποποιήσεων αυτού και του Οικονομικού Απολογισμού του Πανεπιστημίου,
 • Την επιμέλεια ανακοινώσεων και των δελτίων Τύπου της Πρυτανείας και τον συντονισμό των συνεντεύξεων τύπου

Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας - Παράδοσης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.) «Σταύρος Νιάρχος»

Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.)
Ιστοσελίδα:
http://hellenic-center.uoi.gr

Κύρια αποστολή του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. είναι η προβολή της ελληνικής παράδοσης, ιδιαίτερα της τοπικής, καθώς και η γνωριμία με τις παραδόσεις άλλων χωρών μέσα από τη διδασκαλία και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας καθώς και η κάλυψη εκπαιδευτικών/ερευνητικών αναγκών σε σχέση με την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της ελληνόφωνης παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού εντός και εκτός των συνόρων. Για το λόγο αυτό αναπτύσσει δράσεις που στοχεύουν:

 • στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού και των διαχρονικών αξιών του,
 • στη διαπολιτισμική επαφή των λαών, με σεβασμό στην ετερότητα και τη διαφορετικότητα των λαών,
 • στη σύσφιξη και διατήρηση των δεσμών με τους Έλληνες της Ομογένειας,
 • στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της διδακτικής μεθοδολογίας με την υλοποίηση σεμιναριακών κύκλων για την ελληνική ως ξένη, ψυχοπαιδαγωγικού, διδακτικού και γλωσσολογικού περιεχομένου,
 • στην οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με θέμα τη διδακτική της γλώσσας και του πολιτισμού,
 • στον σχεδιασμό διδακτικού υλικού και γλωσσικών εγχειριδίων εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας,
 • στη λειτουργία παραρτημάτων με σκοπό τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)
Ιστοσελίδα:
http://dikeppee.uoi.gr/kek

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙΚΕΠΠΕΕ) «Σταύρος Νιάρχος». Υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης τόσο δια ζώσης όσο και με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως μάθησης (e-learning).

Πιστοποίηση – Διακρίσεις
Το ΚΕΔΙΒΙΜ διαθέτει πιστοποίηση δομών και υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Το 2012 βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το 2015 η δράση του ΚΕΔΙΒΙΜ εντάχθηκε στην Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία  στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας. Τα προγράμματα τού ΚΕΔΙΒΙΜ έχουν διακριθεί ως παραδείγματα καλής πρακτικής (good practice) τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ιστοσελίδα: http://dasta.uoi.gr

H Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι ένα δυναμικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με εξωστρεφή και ανθρωποκεντρική κουλτούρα παροχής υπηρεσιών σε θέματα σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος και σύνδεσής του με τον κόσμο της απασχόλησης.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Ιστοσελίδα: http://www.modip.uoi.gr

Αποστολή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας του Πανεπιστημίου, το οποίο να ανταποκρίνεται στις παρούσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες του και ταυτόχρονα να είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση των ΑΕΙ (Ν. 3374/2005). Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν στον συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του ιδρύματος, βάσει των κριτηρίων/στόχων που θέτει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Ιστοσελίδα: http://noc.uoi.gr/

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ) δημιούργησε το 1997 το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔΔ) το οποίο εξασφαλίζει την αδιάλειπτη και υψηλών ταχυτήτων διασύνδεση των χρηστών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το εσωτερικό δίκτυο καθώς και με τα ελληνικά και διεθνή δίκτυα φωνής και δεδομένων. Το ΚΕΔΔ φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, την αφομοίωση της νέας τεχνογνωσίας και την ταχεία ενσωμάτωση της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας στις υποδομές του. Στους στόχους του είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την έρευνα, τη διοίκηση καθώς και ο εκσυγχρονισμός της μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με συναφείς υπηρεσίες και Τμήματα.

Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ιστοσελίδα: http://skepi.uoi.gr/

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε το 1988 αλλά λειτουργεί συστηματικά από το 1996. Πρόκειται για μια δομή συμβουλευτικής, η οποία προσφέρει υπηρεσίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ίδιους, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.Στελεχώνεται από δύο επαγγελματίες ψυχολόγους, οι οποίες εργάζονται σύμφωνα με τις αρχές ηθικής και δεοντολογίας των Ψυχολόγων, με στόχο να συμβάλλει σε μια περισσότερο αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που εκφράζουν οι φοιτητές. Τα τελευταία αφορούν προσωπικά προβλήματα, δυσκολίες στις σχέσεις ή και στην προσαρμογή στο Πανεπιστημιακό πλαίσιο και μπορεί να περιλαμβάνουν καθημερινές ανησυχίες αλλά και περισσότερο σύνθετα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο ρόλος των ψυχολόγων είναι να βοηθήσουν τους φοιτητές να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τις δυσκολίες που οι ίδιοι εκφράζουν, με τρόπο υποστηρικτικό και όχι επικριτικό, καθώς και να ανακαλύψουν πιο λειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών των δυσκολιών. Προκειμένου οι κλινικές δραστηριότητες της υπηρεσίας να είναι προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες των φοιτητών, πραγματοποιείται παράλληλα και η διεξαγωγή σχετικών ερευνών.

Νομική Υπηρεσία

Γενικά

Στην αρμοδιότητά του υπάγεται ο χειρισμός δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων του Π.Ι. και η δικαστική εκπροσώπησή του ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής.