Σύγκλητος, Πρύτανης, Πρυτανικό Συμβούλιο

Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος

Όργανα Διοίκησης Σχολών

Η διοικητική διάρθρωση
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
περιλαμβάνει επτά Σχολές. Η κάθε Σχολή συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, από τα οποία αποτελείται.