Σύγκλητος, Πρύτανης, Πρυτανικό Συμβούλιο

Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος

Η Σύγκλητος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4485/2017,  αποτελείται από:

Α) Τον Πρύτανη

Β) Τους Αντιπρυτάνεις

Γ) Τους Κοσμήτορες των Σχολών

Δ) Τους Προέδρους των Τμημάτων

Ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών, που είναι κατ΄ ελάχιστον ένας εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών και ένας συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν

ΣΤ) τρεις εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος

Ζ) έναν εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων  του Ιδρύματος

Ο Πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Προΐσταται του Ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του Ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών.

β) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.

γ) Συγκαλεί τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συγκλήτου, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα, για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος της Συγκλήτου. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

δ) Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Μπορεί, επίσης, να μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.

ε) Καταρτίζει σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, τους οποίους εισηγείται προς έγκριση στο Συμβούλιο του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

στ) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο.

ζ) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο.

η) Προκηρύσσει τις θέσεις καθηγητών.

θ) Εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του Ιδρύματος και χορηγεί τις άδειες απουσίας του προσωπικού.

ι) Μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

ια) Μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο, πλην του Συμβουλίου του Ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του ιδρύματος.

ιβ) Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, πλην του Συμβουλίου του Ιδρύματος, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβει αποφάσεις και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ιγ) Λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Ιδρύματος, πλην του Συμβουλίου, αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.

ιδ) Είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος.

ιε) Τοποθετεί τους γενικούς διευθυντές του Ιδρύματος.

ιστ) Κατανέμει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού.

ιζ) Οργανώνει και καταργεί τα Προγράμματα Σπουδών με απόφασή του, η οποία εκδίδεται, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αναπληρωτές Πρύτανη, έναν εκπρόσωπο των Φοιτητών, που υποδεικνύεται από το σύνολο και μεταξύ των Φοιτητών, που μετέχουν στη Σύγκλητο, και τον Γραμματέα του Πανεπιστημίου ως εισηγητή και με δικαίωμα ψήφου επί διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς και για ζητήματα Διοικητικού Προσωπικού. Στην τελευταία περίπτωση μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή απουσιάζει ή κωλύεται ο Γραμματέας του Πανεπιστημίου, τον αναπληρώνει ο αρμόδιος κατά περίπτωση Διευθυντής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη, την οποία υπερψήφισε ο Πρύτανης.