Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και αποβλέπουν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικών, που θα αξιοποιηθούν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την επαγγελματική και κοινωνική τους εξέλιξη. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών που εκδόθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το αντικείμενο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα μαθήματα και τους διδάσκοντες, τον τρόπο επιλογής των εισακτέων, τους τρόπους επικοινωνίας κ.ά.