Ο Εσωτερικός Κανονισμός του πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα άρθρα 36 έως 43 ορίζει το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν τα Π.Μ.Σ. στο ίδρυμα. Εξειδικευμένες πληροφορίες για το κάθε ένα πρόγραμμα υπάρχουν στις σελίδες των αντίστοιχων τμημάτων.

 1. Κάθε ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσεται από τα Τμήματα, ύστερα από απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων που οργανώνουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), προκειμένου για διατμηματικά Π.Μ.Σ., ο προβλεπόμενος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η επιλογή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση έγκρισης του Π.Μ.Σ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οι σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος το οποίο έχει Π.Μ.Σ. ή στη Γραμματεία του Τμήματος που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ., εφόσον είναι Διατμηματικό.
 2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που καταρτίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κάθε Τμήματος, ( Γ.Σ.Ε.Σ. ) ή η Ε.Δ.Ε. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό, των οποίων οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος, ή της Ε.Δ.Ε., προκειμένου για Διατμηματικά Π.Μ.Σ.
 3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε Π.Μ.Σ. καθορίζει τις ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής των ενδιαφερομένων, καθώς και τις δηλώσεις των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε κάθε εξάμηνο. Οι δηλώσεις αυτές καταχωρούνται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, ή τη Γραμματεία του Τμήματος που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ., σε ατομική φοιτητική μερίδα. Οι συγκεκριμένες διοικητικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες και έχουν την υποχρέωση να χορηγούν τα σχετικά με την ιδιότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών πιστοποιητικά.
 4. Σε περίπτωση που το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στο πλαίσιο ενός μόνο Τμήματος την ευθύνη για τα παραπάνω την έχει η Γ.Σ.Ε.Σ., ενώ όταν στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν περισσότερα Τμήματα, η Ε.Δ.Ε.
 5. Η συγκρότηση της Ε.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ., στον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπεται ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. και των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα συμμετέχει από κάθε Τμήμα.
 6. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η σχετική πρόβλεψη, η εκπροσώπηση γίνεται ως εξής: Εάν τα Τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι δύο (2), τότε:
  1. Η Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος θα εκλέξει τα μισά μέλη της για την εκπροσώπηση του στην Ε.Δ.Ε. Της εκλογής αυτής προηγείται ο ορισμός των μελών Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο περιεχόμενο σπουδών του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. (το τελικό ποσοστό του ½ θα αποτελείται, δηλαδή, από τα ορισθέντα μέλη Δ.Ε.Π. καθώς και από τα εκλεγέντα).
  2. Εάν τα Τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τρία η Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος θα εκλέξει το 1/3 των μελών της και ούτω καθ’ εξής.
 7. Σε περίπτωση που έχουμε κλάσμα, για την εξεύρεση του αριθμού των εκπροσώπων εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 12 Ν. 1268/82, δηλαδή το 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα, ενώ το 0,4 και κάτω στην προηγούμενη.
 8. Αυτονόητο είναι ότι η εκλογή για την εκπροσώπηση στην Ε.Δ.Ε. θα είναι χωριστή για κάθε κατηγορία μελών (μέλη Δ.Ε.Π. – μεταπτυχιακοί φοιτητές) και με τα ως άνω ποσοστά για κάθε κατηγορία.
 9. Ο Διευθυντής – Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. και ο αναπληρωτής του εκλέγονται για δύο ακαδημαϊκά έτη από το σύνολο των μελών της Ε.Δ.Ε. και πρέπει να προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.
 1. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των Π.Μ.Σ., όπως επίσης και σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 10-14 του Ν. 2083/92, στις διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, στις Υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνονται τα Π.Μ.Σ., καθώς και στις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, για τις περιπτώσεις Διατμηματικών Π.Μ.Σ., όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
 2. Τα σχετικά με τη λειτουργία της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος καθορίζονται κατ’ αναλογία προς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού για τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα με κανονικές συνθέσεις.
 3. Η Επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι αρμόδια για το συντονισμό και την εποπτεία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
 4. Η Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για τον καθορισμό των ειδικότερων υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα.
 5. Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές θεωρούνται τόσο εκείνοι που παρακολουθούν προγράμματα που οδηγούν στη χορήγηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, όσο και εκείνοι που εκπονούν διδακτορική διατριβή μέσα στο πλαίσιο Π.Μ.Σ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται και όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή μέσα από διαδικασίες που εγκρίνει το Τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2083/92. Με την έναρξη της λειτουργίας Π.Μ.Σ. στο οικείο Τμήμα, υποψήφιοι που εκπονούν διδακτορική διατριβή στις ειδικεύσεις του Προγράμματος εντάσσονται αυτοδικαίως στο πρόγραμμα, με διαπιστωτική πράξη, που εκδίδει ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Πρόεδρος-Διευθυντής της Ε.Δ.Ε. με εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και ακολουθούν εφεξής τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτό.
 6. Στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι δυνατόν να ανατίθεται επικουρικό έργο (επιτήρηση, φροντιστηριακές ασκήσεις κ.λπ.) μόνον σύμφωνα με αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων.

Τα οργανωμένα Π.Μ.Σ. απονέμουν:

 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στους τομείς – επιστημονικούς κλάδους ή κατευθύνσεις, όπως προβλέπονται στις Υπουργικές αποφάσεις έγκρισης των Π.Μ.Σ.
 2. Διδακτορικό Δίπλωμα.
 1. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απονέμεται Μ.Δ.Ε., το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Κοσμήτορα και τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο τύπος του Μ.Δ.Ε. είναι ο ακόλουθος:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  …………………………..ΣΧΟΛΗ
  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ
  ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ
  …………………………
  ΚΟΣΜΗΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΕ ΕΝ ΤΗ ………………….. ΣΧΟΛΗ
  …………………………
  Ο/Η……………………………………………..ΤΟΥ……………….
  ΚΑΙ ΤΗΣ…………
  ΕΚ/ΕΞ…….ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η
  ΠΕΡΙ ΤΑΣ………ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΑΣ/Α
  ΚΑΙ ΤΑΣ ΝΕΝΟΜΙΣΜΕΝΑΣ ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΥΠΟΣΤΑΣ/Α, ΑΞΙΩΘΕΙΣ/Α ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
  «…………………………»
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ
  ……………………………………………………
  ΤΟΥ …………………………….ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ……………………………………………………
  ΕΝΕΚΡΙΘΗ
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΟΔΕ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ ΜΗΝΟΣ……………
  ………………………….
  Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ                             Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ
  ………………………….                      ………………………….
  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  ………………….


 2. Στον απόφοιτο του Μ.Π.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος.
 3. Ο κάτοχος του Μ.Δ.Ε. δικαιούται να λάβει δωρεάν δύο αντίγραφα του Διπλώματος και περισσότερα, εφόσον καταβάλει στο Ταμείο του Πανεπιστημίου παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
 4. Η απονομή των Μ.Δ.Ε. γίνεται δημοσίως και συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων του οικείου τμήματος. Κατά την τελετή οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. προηγούνται των πτυχιούχων.
 1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος την υποβάλλει στη Γραμματεία του αρμοδίου Τμήματος σε επτά (7) αντίτυπα. Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση κατά την οποία στα πλαίσια διεθνών συνεργασιών η διδακτορική διατριβή συντάσσεται σε άλλη γλώσσα, ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει εκτεταμένη περίληψη της διατριβής του στην Ελληνική γλώσσα.
 2. Ο επιβλέπων καθηγητής, και σε περίπτωση αδυναμίας, κωλύματος ή άλλου λόγου ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Διευθυντής του Προγράμματος, συγκαλεί εντός μηνός από την κατά την παράγραφο (1) υποβολή της διατριβής, με ειδική πρόσκληση την Εξεταστική Επιτροπή, σε καθορισμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της οποίας ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει δημοσίως τη διατριβή του.
 3. Στην πρόσκληση αναφέρεται ρητά ότι η διαδικασία παρουσίασης και υποστήριξης της διατριβής από τον υποψήφιο διδάκτορα είναι δημόσια και κατά συνέπεια μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος. Η πρόσκληση αναρτάται στη Γραμματεία του Τμήματος και σε εμφανή σημεία στους λοιπούς χώρους του Τμήματος.
 4. Για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις της §7 του άρθρου 41 του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. Για την έναρξη της διαδικασίας παρουσίασης και ανάπτυξης της διατριβής απαιτείται η παρουσία των 5 τουλάχιστον μελών της Επιτροπής.
 5. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης από τον υποψήφιο, υποβάλλονται σχετικές με το θέμα ερωτήσεις από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, στις οποίες απαντά ο υποψήφιος. Στη συνέχεια αποχωρούν όλοι, ώστε η Εξεταστική Επιτροπή να συνεδριάσει κατ’ ιδίαν. Η Επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη.
 6. Εφόσον υπέρ της έγκρισης της διδακτορικής διατριβής ψηφίσουν τα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, η διατριβή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής, γίνεται με ψηφοφορία η αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης του υποψηφίου με έναν από τους εξής χαρακτηρισμούς: «Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς». Για τον πιο πάνω αξιολογικό χαρακτηρισμό απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Στο τέλος της διαδικασίας εξέτασης συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και υποβάλλεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.Δ.Ε., προκειμένου να γίνει η αναγόρευση του υποψήφιου διδάκτορα. Στο πρακτικό καταχωρίζεται οπωσδήποτε η αιτιολόγηση της ψήφου.
 7. Σε δημόσια συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ή της Ε.Δ.Ε. ανακοινώνεται το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής και ακολουθεί το αργότερο εντός διμήνου η καθομολόγηση του υποψηφίου και η αναγόρευση του σε διδάκτορα. Στη συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. παρίσταται και ο Πρύτανης ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις.
 8. Η απονομή διδακτορικών διπλωμάτων γίνεται δημοσίως και συγχρόνως με την απονομή των Μ.Δ.Ε. και των Πτυχίων του οικείου Τμήματος. Κατά την τελετή οι διδάκτορες προηγούνται των αποφοίτων του Μ.Π.Σ. και των πτυχιούχων. Πριν την καθομολόγηση η διατριβή πρέπει να έχει τυπωθεί και βιβλιοθετηθεί με τη φροντίδα του διδάκτορα. Ο διδάκτορας καταθέτει αντίτυπα της διατριβής του ως εξής:
  1. Από ένα αντίτυπο στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής
  2. Τρία αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος
  3. Δύο αντίτυπα στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος
  4. Δύο αντίτυπα στη βιβλιοθήκη της Βουλής
  5. Δύο αντίτυπα στην Εθνική Βιβλιοθήκη
  6. Ένα αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 9. Το διδακτορικό δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Κοσμήτορα και τον Προϊστάμενο της Γραμματείας. Ο τύπος είναι ο ακόλουθος:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  …………………………..ΣΧΟΛΗ
  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑ
  ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ
  …………………………
  ΚΟΣΜΗΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΕ ΕΝ ΤΗ………………………………ΣΧΟΛΗ
  ……………………………………..
  Ο/Η …………………………………………………….ΤΟΥ……………………
  ΚΑΙ ΤΗΣ………….
  ΕΚ/ΕΞ……..ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η
  ΤΗΝ ΝΕΝΟΜΙΣΜΕΝΗΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ
  ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΥΠΟΣΤΑ/Α
  ΑΞΙΩΘΕΙΣ/Α ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ «………………………….»
  ΑΠΟ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΜΟΘΥΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …………….ΤΗΣ …………..
  ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ. …………………..ΕΝΕΚΡΙΘΗ
  ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΑΣ ΤΩ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩ ΤΟΥΤΩ
  ΑΞΙΩΜΑΤΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑΣ ΕΚΤΗΣΑΤΟ
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΟΔΕ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ ΜΗΝΟΣ…………………..
  Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ                             Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ
  ………………………….                      ………………………….
  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  ………………….


 10. Το διδακτορικό δίπλωμα είναι δυνατόν να χορηγείται και σε περγαμηνή, εάν ζητηθεί από τον ίδιο το διδάκτορα καταβάλλοντας στην περίπτωση αυτή την αξία της, την οποία κάθε φορά καθορίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο.
 11. Στον διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν από την καθομολόγηση, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς τη διατριβή του.
 12. Ο κάτοχος διδακτορικού διπλώματος δικαιούται να λάβει δωρεάν 2 αντίγραφα του διδακτορικού διπλώματος και περισσότερα, εφόσον καταβάλει στο Ταμείο του Πανεπιστημίου παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
 13. Τίτλος που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί, αν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται από τα οικεία όργανα που απένειμαν τον τίτλο με πλειοψηφία των 5/6. Δευτεροβαθμίως παρεμβαίνει η Σύγκλητος, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο.
 1. 1. Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων και οι προϋποθέσεις απονομής διδακτορικού διπλώματος σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου α) δεν λειτουργούν οργανωμένα Π.Μ.Σ. ή όπου β) λειτουργούν οργανωμένα Π.Μ.Σ. αλλά εκπονούνται διδακτορικές διατριβές, των οποίων οι θεματικές περιοχές δεν εντάσσονται σε αυτά, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2083/1992 όπως ισχύουν κάθε φορά, και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό και εξειδικεύονται με αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η διαπίστωση της Γ.Σ.Ε.Σ. ότι η θεματική μιας υπό έκδοση διδακτορικής διατριβής δεν εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα των Π.Μ.Σ. του Τμήματος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Όπου στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό προβλέπεται «απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος» εννοείται για την περίπτωση των μη αυτοδύναμων Τμημάτων «απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, μετά από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης».
 2. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
  1. Προϋποθέσεις επιλογής . Δεκτοί για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γίνονται υποψήφιοι που εξασφαλίζουν τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, η Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος καθορίζει με απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται για την επιλογή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 α του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.
  2. Υποψηφιότητα . Υποψηφιότητα υποβάλλεται με σχετική αίτηση προς την Γραμματεία του οικείου Τμήματος, ύστερα από προκήρυξη του Τμήματος ή με πρωτοβουλία του ιδίου του ενδιαφερομένου. Αν υπάρχει προκήρυξη, σ’ αυτήν καθορίζονται συγκεκριμένες θέσεις σε επιμέρους επιστημονικούς Τομείς του Τμήματος και καλούνται όσοι επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Την αίτηση συνοδεύουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη και επιπλέον σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής (θεματική ενότητα, περιγραφή, μεθοδολογία, αρχική βιβλιογραφία).
  3. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις υποβάλλονται σε δοκιμασία κατανόησης και απόδοσης ενός συναφούς ξενόγλωσσου ερευνητικού άρθρου από έγκυρο διεθνές περιοδικό. Η δοκιμασία αυτή είναι γραπτή. Επίσης καλούνται σε προφορική συνέντευξη.
 3. Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
  Για τους υποψήφιους που γίνονται δεκτοί, η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 13 και στο εδάφιο 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν. 2083/92, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
 4. Υποχρεώσεις του υποψηφίου διδάκτορα.
  Μετά την εγγραφή του στο Τμήμα, και μέσα σε προθεσμία 18 μηνών από τον ορισμό του θέματος της διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει στην τριμελή Συμβουλευτική του Επιτροπή ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση, στην οποία εκθέτει το ακριβές αντικείμενο της διατριβής του, τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει το αντικείμενο αυτό, την προγενέστερη έρευνα, όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διατριβής. Ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής του είναι δυνατόν να απασχολείται μερικώς σε εργαστηριακές, ερευνητικές, φροντιστηρια­κές ή και εξεταστικές δραστηριότητες του Τομέα, που σχετίζονται με το πεδίο της διδακτορικής του διατριβής. Σε κάθε περίπτωση η απασχόληση εξειδι­κεύε­ται στα πλαίσια της §7 του άρθρου 28 του Ν. 2083/92, σε συνδυα­σμό με ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 37 §6 του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού
 5. Διάρκεια σπουδών.
  Η διάρκεια της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, ούτε μεγαλύτερη από 12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δίδεται παράταση του μεγίστου χρόνου για τέσσερα (4) ακόμη εξάμηνα, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής και ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατόν να μην προσμετράται συγκεκριμένη χρονική περίοδος στη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής. Η συγκε­κριμένη διάταξη ισχύει για τις αιτήσεις εκπό­νη­σης διδακτο­ρι­κής διατριβής που θα υποβληθούν μετά την εφαρ­μογή του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.
 6. Γλώσσα της διατριβής.
  Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση κατά την οποία, στα πλαίσια διεθνών συνεργασιών, η διδακτορική διατριβή συντάσσεται σε άλλη γλώσσα, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει εκτεταμένη περίληψη της διατριβής του στην Ελληνική γλώσσα.
 7. Ορισμός επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
  Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει τη διατριβή, η Συμβουλευτική Επιτροπή εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. τη συγκρότηση επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σύμφωνα με την § 5β του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992.
 8. Υποστήριξη της διατριβής.
  Η εξεταστική Επιτροπή σε συνεννόηση με τον υποψήφιο ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής. Η ορισθείσα ημερομηνία και ώρα γνωστοποιείται στη Γραμματεία, η οποία μεριμνά για την έκδοση σχετικής δημόσιας ανακοίνωσης. Ο υποψήφιος αναπτύσσει το περιεχόμενο της διατριβής του ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής και του κοινού και απαντά σε ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης και των ερωταπαντήσεων, ο υποψήφιος και το κοινό αποχωρούν και η επιτροπή συσκέπτεται και διατυπώνει την τελική της κρίση. Η επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη. Η έγκριση ή η απόρριψη βεβαιώνεται με πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται η Εισήγηση του επιβλέποντα και οπωσδήποτε η αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της Επιτροπής. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση που υπάρχουν πέντε (5) τουλάχιστον θετικές ψήφοι, η τελευταία αναγορεύει τον υποψήφιο σε διδάκτορα με την ανάγνωση του πρακτικού κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης.
 9. Βαθμολόγηση – Τύπος διδακτορικού διπλώματος – Καθομολόγηση.
  Για την βαθμολόγηση, τον τύπο του διδακτορικού διπλώματος και την καθομολόγηση του διδάκτορα ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 40.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλες τις κοινωνικές παροχές που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων του νόμου.

 1. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες (Μ.Φ.) συμμετέχουν με εκπροσώπους τους σε όλα τα Πανεπιστημιακά όργανα, στα οποία προβλέπεται από το νόμο η συμμετοχή τους, καθώς και στα εκλεκτορικά σώματα για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών, Κοσμητόρων των Σχολών, Προέδρων των Τμημάτων και Διευθυντών των Τομέων, όπως ορίζεται στο νόμο.
 2. Οι εκλέκτορες Μ.Φ. στις πρυτανικές Εκλογές αναδεικνύονται από τον υφιστάμενο Ενιαίο Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του Δευτεροβαθμίου Οργάνου που θα προκύψει μετά τη σύσταση Πρωτοβαθμίων συλλόγων σε όλα τα Τμήματα. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό εκπροσώπων στη Σύγκλητο. Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των §§ 3 και 5 του παρόντος άρθρου και μέχρι την πλήρωσή τους, οι εκλέκτορες στις εκλογές για την ανάδειξη Κοσμητόρων και Προέδρων αναδεικνύονται, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, από τον υφιστάμενο Ενιαίο Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
 3. Σε κάθε Τμήμα το σύνολο των Μ.Φ. και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος συγκροτεί έναν Ενιαίο Σύλλογο, η ίδρυση του οποίου εδράζεται στη βούληση της πλειοψηφίας των 2/3 των μεταπτυ­χιακών φοιτητών, και μέχρι την αναγνώριση του Κατα­στα­τι­κού λειτουργίας του από το Πρωτο­δι­κείο, Ένωση Προ­σώ­πων. Στους Συλ­λόγους ή τις Ενώσεις Προσώ­πων εγγράφονται ως μέλη και όσοι εκπο­νούν διδακτορική δια­τριβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2083/92.
 4. Εάν στο Τμήμα υπάρχει Σύλλογος, σύμφωνα με τα προβλε­πό­μενα στην §3 του παρόντος άρθρου, ο Σύλλογος αυτός ορίζει τους εκπροσώπους των Μ.Φ. στη Γ.Σ. του Τμήματος (και την Γ.Σ.Ε.Σ.), καθώς και τους εκλέκτορες Μ.Φ. για την εκλογή Προέδρου Τμήματος. Ειδικότερα:
  1. Σε κάθε Ε.Δ.Ε. συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των Μ.Φ., οι οποίοι προέρχονται από όσους φοιτητές μετέχουν στο οικείο Π.Μ.Σ., σε ποσοστό που ορίζεται ή από τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ., ή προκύπτει αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.
  2. Οι εκπρόσωποι των Μ.Φ. στη Γ.Σ. του Τομέα αναδεικνύονται από τους Μ.Φ., των οποίων η μεταπτυχιακή εργασία ή η διδακτορική διατριβή εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα.
  3. Οι εκλέκτορες Μ.Φ. της εκλογής για την ανάδειξη Κοσμήτορα προέρχονται, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία αναλογικά από τους Συλλόγους Μ.Φ. (ή τις Ενώσεις προσώπων) που λειτουργούν σε Τμήματα της Σχολής.