Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων

You are here:
Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων

Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων

Τον Σεπτέμβριο του 2018 στο πλαίσιο της απορρόφησης των ΤΕΙ από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ν.4559/2018), ιδρύθηκε η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στην οποία εντάχθηκαν τα εξής Τμήματα: το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας και το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο, το Τμήμα Ψυχολογίας προβλέπεται να λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας θα λειτουργήσει σε μεταγενέστερο χρόνο. Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Η φοίτηση σε καθένα από τα ανωτέρω Τμήματα θα διαρκεί 8 εξάμηνα. Τα ανωτέρω Τμήματα, σύμφωνα με τον παρόντα προσανατολισμό, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών, έχουν υιοθετήσει την οπτική ενός ενιαίου πτυχίου χωρίς κατευθύνσεις ή με κατευθύνσεις στην περίπτωση του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, με στόχο την παροχή τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής-εφαρμοσμένης γνώσης. Ωστόσο, τα Προγράμματα σπουδών των Τμημάτων βρίσκονται υπό διαμόρφωση σύμφωνα με τα κριτήρια της ΑΔΙΠ. Σε μεταγενέστερο χρόνο θα υποβληθούν και θα εγκριθούν από τη Σύγκλητο του ΠΙ στην τελική τους μορφή.

Η οπτική των Προγραμμάτων Σπουδών των ανωτέρω Τμημάτων απηχεί έναν σύγχρονο προσανατολισμό στην επιστήμη που αυτά θεραπεύουν. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία και του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, έχει προσαρμοστεί και διαμορφωθεί κατάλληλα υπό την οπτική της αναπλαισίωσης και του επαναπροσδιορισμού της αποστολής των συγκεκριμένων Τμημάτων, ως λειτουργικά μέρη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας συγκροτείται υπό την οπτική των σύγχρονων προγραμμάτων Σπουδών, που υπηρετούν την επιστήμη της ψυχολογίας με επιπλέον στόχο την εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ψυχολόγων- κατόχων άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Η επιστημολογική οπτική της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών αφορά στο πρόταγμα της κριτικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών σε κάθε πεδίο και της διασφάλισης του ακαδημαϊκού πλαισίου το οποίο θα παράσχει όχι μόνο θεωρητική επιστημονική εμβάθυνση, αλλά και εφαρμοσμένη γνώση διασφαλίζοντας την όσμωση των επιστημολογικών καταβολών, που διατρέχουν την κάθε γνωστική περιοχή.

Κοσμητεία
Κοσμήτωρ
  • Ευαγγελία Καραγιάννη- Καραγιαννοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πρόεδροι Τμημάτων
  • Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής
    Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας

  • Ελευθερία Δογορίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
    Πρόεδρος Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας

  • Γεώργιος Βρυώνης, Καθηγητής
    Πρόεδρος Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Επικοινωνία

Προϊσταμένη: Αναστασία Αναστασίου

Φιλοσοφική Σχολή
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07185
Fax: 26510 07027
E-mail: deansocsc@uoi.gr