Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

You are here:
Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει έδρα την πόλη της Άρτας και ιδρύθηκε το 2018 με βάση το άρθρο 2 του νόμου 4559 Τεύχος Α΄ 142/03.08.2018. Στην σχολή εντάχθηκε το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 3 του ιδίου νόμου (4559/2018).

Η Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει ως βασική αποστολή την καλλιέργεια της επιστήμης Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, των υπολογιστικών συστημάτων επεξεργασίας και μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και των διαφόρων εφαρμογών αυτών. Στοχεύει στον εφοδιασμό των φοιτητών με τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες της επιστήμης που θεραπεύει, αλλά και με εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να αποκτήσουν στέρεα επιστημονική βάση και να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών το οποίο εποπτεύει και συντονίζει η παρούσα σχολή συμπεριλαμβάνει τρεις κύκλους σπουδών. Ο πρώτος κύκλος – Προπτυχιακές σπουδές- έχει διάρκεια φοίτησης 8 εξαμήνων και οδηγεί στην απονομή Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών έχει διάρκεια φοίτησης 1.5 έτος και οδηγεί στην απονομή τίτλου Μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών (master). Ο δεύτερος κύκλος σπουδών, είναι ανεξάρτητος του πρώτου κύκλου. Ο τρίτος κύκλος έχει ελάχιστο χρόνο σπουδών τρία έτη και οδηγεί σε απονομή διδακτορικού διπλώματος.

Ιστοσελίδες Τμημάτων
Κοσμητεία
Κοσμήτωρ
  • Ευριπίδης Γλαβάς, Καθηγητής

Πρόεδροι Τμημάτων
  • Κωνσταντίνος Αγγέλης, Καθηγητής
    Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Επικοινωνία

Προϊσταμένη: Ευαγγελία Χρήστου

Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Κωστακιοί Άρτας
47100 Άρτα

Τηλ: 26810 50499
E-mail: echristou@uoi.gr