Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης (όπως μετονομάστηκε το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης με το άρθρο 63 του ν. 4386/2016) λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από το Σεπτέμβριο του 2000. Λειτούργησε ως σήμερα με τον τίτλο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και από το 2013 είναι ενταγμένο στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με το άρθρο 63 του Ν. 4386/2016 μετονομάσθηκε σε Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, με διάρκεια φοίτησης δέκα (10) εξάμηνα και με αλλαγή των εισαγωγικών εξετάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει στα υπόλοιπα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας [εδάφιο  γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως ισχύει κάθε φορά.

Αποστολή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις εικαστικές τέχνες με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία. Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια καλλιτεχνική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αναβαθμίζοντας την καλλιτεχνική και αισθητική τους παιδεία. Να εκπαιδεύει τους φοιτητές στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης. Να συμβάλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει καθορισμένες  τέσσερις κατευθύνσεις  που αναγράφονται στο ενιαίο πτυχίο ως ειδικευμένοι και σαφώς προσδιορισμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί προσανατολισμοί: α Ζωγραφική, β. Γλυπτική, γ. Πολυμέσα − Γραφικές Τέχνες, δ. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης.

Εργαστήρια

 • Ζωγραφικής
 • Γλυπτικής
 • Ιστορίας της Τέχνης
 • Σύγχρονων  Διευρυμένων Εκφραστικών Μορφών
 • Χαρακτικής
 • Φωτογραφίας
 • Βιντεοτέχνης – Οπτικοακουστικών Μέσων
 • Ψηφιακών Μορφών Τέχνης
 • Πολυμέσων
 • Κινουμένου Σχεδίου
 • Γραφιστικής

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα − Πανεπιστήμια, Επιστημονικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες − οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις και ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα Καλλιτεχνικά μαθήματα − Αισθητική Αγωγή, καθώς και την Ιστορία της Τέχνης, ή και να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος που επιθυμούν να ασκήσουν τη διδασκαλία της τέχνης στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών και τον κανονισμό του Τμήματος παιδαγωγικά μαθήματα.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ - Πρόεδρος
 • Μπήτσικας Ξενοφών, Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματέας: Γεωργία Ασλάνη

Γραμματεία – Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07257, 07117, 07183
Fax: 26510 07065
E-mail: gramarts@uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, το οποίο εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση αρ. πρ. 16726/Β7/19-4-06(ΦΕΚ 573/8-5-2006) και το οποίο αντικαταστάθηκε με την Υπουργική Απόφαση 159937/Β7/6-10-14, ΦΕΚ 2731/Β/13-10-14.

Σκοπός και Δομή των Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι οι Εικαστικές Τέχνες και η Επιμέλεια Εκθέσεων, όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη εποχή. Σκοπός των Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Τέχνης σε ένα περιβάλλον ταχείας μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης οδηγεί:

Στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:

Α) Εικαστικές Τέχνες

Β) Επιμέλεια Εκθέσεων

Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. Τμημάτων της ημεδαπής ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής και συνίστανται (α) στην παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων και (β) στη διεξαγωγή ερευνητικού έργου με στόχο τη συγγραφή μεταπτυχιακής Διδακτορικής Διατριβής, η οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις