Τμήμα Χημείας

Το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων φιλοδοξεί να συμμετάσχει και να συμβάλει στις εξελίξεις στον χώρο της Χημείας. Ως εκ τούτου, το Τμήμα έχει θέσει τρεις βασικούς και υλοποιήσιμους στόχους, που είναι η περαιτέρω στελέχωσή του με αξιόλογο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, η επέκταση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και η διαρκής βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών του. Πιστεύοντας ότι οι φοιτητές ενός ακαδημαϊκού Τμήματος αποτελούν τη βάση ύπαρξης και ανάπτυξής του και οι απόφοιτοί του την κατευθυντήρια δύναμη ανάπτυξης της κοινωνίας, το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου μας έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο, μέσω του Προγράμματος Σπουδών του και των πλείστων  επιστημονικών δραστηριοτήτων του, τον εφοδιασμό των φοιτητών του με τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν σημαντικές και καίριες επαγγελματικές, ερευνητικές ή ακαδημαϊκές θέσεις στον ευρύτερο χώρο δραστηριοτήτων της επιστήμης της Χημείας.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οδηγεί σ’ ένα ενιαίο πτυχίο, του Χημικού.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οκτώ (8) εξάμηνα.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ
 • Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Πρόεδρος
 • Λουλούδη Μαρία, Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Γραμματέας: Τουτουνζόγλου Ξανθή

Γραμματεία – Τμήμα Χημείας
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07194, 07225, 07470, 07473
Fax: 26510 07006
E-mail: gramchem@cc.uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Χημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστήμης της Χημείας (διδασκαλία και έρευνα). Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση Μεταπτυχιακών Χημικών υψηλού επιπέδου, που μέσω της έρευνας, θα συμβάλλουν στην προαγωγή της χημικής επιστήμης και της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας, ικανών να στελεχώσουν στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και της Βιομηχανίας, για την ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και την αναβάθμιση των σπουδών σε διάφορες ειδικότητες της Χημείας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών, Βιολογίας, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Γεωπονίας, Φαρμακευτικής και Ιατρικής της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Χημεία στις εξής κατευθύνσεις:

 1. Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές.
 2. Σύγχρονες Τεχνολογίες Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας.
 3. Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία – Bιοδραστικές Ενώσεις.
 4. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων.
 5. Φυσική και Θεωρητική Χημεία Νανοδομών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων.
 6. Ιστορία, Επιστημολογία και Διδακτική της Χημείας.

 

Στο Τμήμα Χημείας λειτουργούν τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για τα οποία το Τμήμα έχει τη διοικητική ευθύνη-υποστήριξη:

Α’        Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημείας

Β’         Αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Χημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε σύμπραξη με τα Τμήματα Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ιχθυοκομίας – Αλιείας της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο: «Αγροχημεία − Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/ Φαρμακευτικά Φυτά»

Γ’         Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο:  «Ιατρική Χημεία» (αναμόρφωση του παλαιότερου ΔΠΜΣ «Βιοανόργανη Χημεία»)

Δ’        Διακρατικό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βasilicata (Ιταλίας)

 

Το Τμήμα συμμετέχει και στα ακόλουθα δυο Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Ε’ «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» (Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και Τμήμα Χημείας).
Πληροφορίες στην γραμματεία του τμήματος ΤΜΕΥ (τηλ 26510 07148) και στην ιστοσελίδα http://www.materials.uoi.gr/0,02,02,01,01.html

ΣΤ’ «Βιοτεχνολογία» (Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Τμήμα Χημείας).
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.med.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=172&lang=el


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

1.    Διακρατικό Πρόγραμμα για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής «Φυτική Παραγωγή, Δασολογία και Επιστήμες Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Basilicata με τη συμμετοχή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2.    Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών» του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη συμμετοχή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Αθήνας – Γενικό Τμήμα Φυσικής-Χημείας.

3.    Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη συμμετοχή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

4.    Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα (ΑΣΦΔ)» του Πανεπιστημίου Κρήτης με τη συμμετοχή του Τμήματος Χημείας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας.

5.    Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοτεχνολογία Τροφίμων» του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη συμμετοχή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου και του SCHOOL OF BIOMEDICAL SCIENCES  του Πανεπιστημίου του ULSTER της Μεγάλης Βρετανίας.

Διδακτορικές Σπουδές

Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία»

Μετά την απονομή του Μ.Δ.Ε ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει γραπτώς αίτηση στο Τμήμα για το Πρόγραμμα Απόκτησης Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ). Η αίτηση, με τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου εγγράφου αποδοχής επίβλεψης από μέλος ΔΕΠ,  διαβιβάζεται στην Συντονιστκή Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.), η οποία εισηγείται στο Τμήμα και η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει σχετικά. Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος

Το Τμήμα Χημείας συμμετέχει στα παρακάτω Διατμηματικά – Διαπανεπιστημιακά – Διακρατικά Π.Μ.Σ.:

 1. MAE «Βιοτεχνολογία». Διδακτορικό Δίπλωμα. Συμμετέχουν: Ιατρική Σχολή ΠΙ (Διοικ. Υπευθ) και Τμήμα Χημείας ΠΙ. Αριθμός εισακτέων: 10/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 942/2-9-98 τ. Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 6Ί9/20-5-03 τ. Β\ (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
 2. ΜΔΕ «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες». Διδακτορικό Δίπλωμα. Συμμετέχουν: Τμήμα Φυσικής ΠΙ (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΠΙ και Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Σχολής ΠΙ. Αριθμός εισακτέων: 20/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 749/27-8- 96 τ. Β’ ΦΕΚ αντικατάστασης: 43/22-Ί-03 τ. Β’ (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
 3. ΜΔΕ «Βιοτεχνολογία Τροφίμων». Συμμετέχουν: Τμήμα Χημείας Παν/μίου Πατρών (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΠΙ και School of Biomedical Sciences, Univ. Ulster, UK (Διοικ. Υπευθ UK). Αριθμός εισακτέων: 20/έτος (10 Βρετανοί, 10 Έλληνες). ΦΕΚ έγκρισης: Ί8Ί/Ί2-3-97τ.Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 705/6-6-01 τ. Β\ΦΕΚ τροποποίησης: 193/20-2-03 τ. Β’ (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
 4. ΜΔΕ «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες». Διδακτορικό Δίπλωμα. Συμμετέχουν: Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας ΠΙ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Αριθμός εισακτέων: 40/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 1063/12-10-98 τ. Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 515/11-4-00 τ. Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 855/30-6- 03 τ. Β’ , (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
 5. ΜΔΕ «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική δραστικότητα». Τμήμα Χημείας Παν/μίου Κρήτης (Διοικ. Υπευθ.), Τμήμα Χημείας ΠΙ, Ιατρική Σχολή Κρήτης, Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας Παν/μίου Πατρών, Φαρμακευτικό Τμήμα Παν/μίου Πατρών, Γενικό Τμήμα Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών. Αριθμός εισακτέων: 15/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 1151/3-11- 98 τ. Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 342/24-3-03 τ. Β\ (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
 6. ΜΔΕ «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία». Συμμετέχουν: Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας Παν/μίου Πατρών, Τμήμα Χημείας ΠΙ, Τμήμα Χημείας Παν/μίου Κρήτης, Γενικό Τμήμα Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών. Αριθμός εισακτέων: 12/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 1737/26-11-03 τ. Β’ (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
 7. ΜΔΕ «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών». Διδακτορικό Δίπλωμα. Συμμετέχουν: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών ΠΙ (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΠΙ, Γενικό Τμήμα Φυσικής-Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΤΕΙ Αθήνας. Αριθμός εισακτέων: 30/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 1570/20-10-04 τ. Β’ (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).