Διδακτορικές Σπουδές

Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία»

Τα Τμήματα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ιατρική Χημεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει1. Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ιατρική Χημεία».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Π.Μ.Σ. «Αγροχημεία − Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/ Φαρμακευτικά Φυτά»

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 συνδιοργανώνει και λειτουργεί με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Διατροφής και Τροφίμων του ΤΕΙ Ηπείρου, το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αγροχημεία − Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/ Φαρμακευτικά Φυτά», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Αγροχημεία − Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/ Φαρμακευτικά Φυτά.

Συμμετοχή του Τμήματος Χημείας σε Διατμηματικά – Διαπανεπιστημιακά – Διακρατικά Π.Μ.Σ.

Το Τμήμα Χημείας συμμετέχει στα παρακάτω Διατμηματικά – Διαπανεπιστημιακά – Διακρατικά Π.Μ.Σ.:

  1. MAE «Βιοτεχνολογία». Διδακτορικό Δίπλωμα. Συμμετέχουν: Ιατρική Σχολή ΠΙ (Διοικ. Υπευθ) και Τμήμα Χημείας ΠΙ. Αριθμός εισακτέων: 10/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 942/2-9-98 τ. Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 6Ί9/20-5-03 τ. Β\ (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
  2. ΜΔΕ «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες». Διδακτορικό Δίπλωμα. Συμμετέχουν: Τμήμα Φυσικής ΠΙ (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΠΙ και Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Σχολής ΠΙ. Αριθμός εισακτέων: 20/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 749/27-8- 96 τ. Β’ ΦΕΚ αντικατάστασης: 43/22-Ί-03 τ. Β’ (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
  3. ΜΔΕ «Βιοτεχνολογία Τροφίμων». Συμμετέχουν: Τμήμα Χημείας Παν/μίου Πατρών (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΠΙ και School of Biomedical Sciences, Univ. Ulster, UK (Διοικ. Υπευθ UK). Αριθμός εισακτέων: 20/έτος (10 Βρετανοί, 10 Έλληνες). ΦΕΚ έγκρισης: Ί8Ί/Ί2-3-97τ.Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 705/6-6-01 τ. Β\ΦΕΚ τροποποίησης: 193/20-2-03 τ. Β’ (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
  4. ΜΔΕ «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες». Διδακτορικό Δίπλωμα. Συμμετέχουν: Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας ΠΙ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Αριθμός εισακτέων: 40/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 1063/12-10-98 τ. Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 515/11-4-00 τ. Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 855/30-6- 03 τ. Β’ , (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
  5. ΜΔΕ «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική δραστικότητα». Τμήμα Χημείας Παν/μίου Κρήτης (Διοικ. Υπευθ.), Τμήμα Χημείας ΠΙ, Ιατρική Σχολή Κρήτης, Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας Παν/μίου Πατρών, Φαρμακευτικό Τμήμα Παν/μίου Πατρών, Γενικό Τμήμα Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών. Αριθμός εισακτέων: 15/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 1151/3-11- 98 τ. Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 342/24-3-03 τ. Β\ (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
  6. ΜΔΕ «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία». Συμμετέχουν: Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας Παν/μίου Πατρών, Τμήμα Χημείας ΠΙ, Τμήμα Χημείας Παν/μίου Κρήτης, Γενικό Τμήμα Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών. Αριθμός εισακτέων: 12/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 1737/26-11-03 τ. Β’ (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
  7. ΜΔΕ «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών». Διδακτορικό Δίπλωμα. Συμμετέχουν: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών ΠΙ (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΠΙ, Γενικό Τμήμα Φυσικής-Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΤΕΙ Αθήνας. Αριθμός εισακτέων: 30/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 1570/20-10-04 τ. Β’ (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
Πρόεδρος

Λέκκα Μαρία – Ελένη
Καθηγήτρια

Γραμματέας
  • Βαμβέτσου Ζωή-Βαλεντίνα

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραμματεία – Τμήμα Χημείας
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07194, 07225, 07470, 07473
Fax: 26510 07005
E-mail: gramchem@cc.uoi.gr
Web site: http://www.chem.uoi.gr/