Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Χημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστήμης της Χημείας (διδασκαλία και έρευνα). Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση Μεταπτυχιακών Χημικών υψηλού επιπέδου, που μέσω της έρευνας, θα συμβάλλουν στην προαγωγή της χημικής επιστήμης και της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας, ικανών να στελεχώσουν στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και της Βιομηχανίας, για την ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και την αναβάθμιση των σπουδών σε διάφορες ειδικότητες της Χημείας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών, Βιολογίας, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Γεωπονίας, Φαρμακευτικής και Ιατρικής της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Χημεία στις εξής κατευθύνσεις:

  1. Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές.
  2. Σύγχρονες Τεχνολογίες Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας.
  3. Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία – Bιοδραστικές Ενώσεις.
  4. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων.
  5. Φυσική και Θεωρητική Χημεία Νανοδομών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων.
  6. Ιστορία, Επιστημολογία και Διδακτική της Χημείας.
Πρόεδρος

Λέκκα Μαρία – Ελένη
Καθηγήτρια

Γραμματέας
  • Βαμβέτσου Ζωή-Βαλεντίνα

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραμματεία – Τμήμα Χημείας
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07194, 07225, 07470, 07473
Fax: 26510 07005
E-mail: gramchem@cc.uoi.gr
Web site: http://www.chem.uoi.gr/