Τομείς Τμήματος Χημείας

Σύμφωνα με το άρθρο του ν. 1268/82 και μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (ΦΕΚ 149/6-4-1983), το Τμήμα Χημείας διαιρείται σε τέσσερις (4) Τομείς:

Α. Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας.
Β. Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας.
Γ. Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων.
Δ. Τομέας Φυσικοχημείας.

Πρόεδρος

Λέκκα Μαρία – Ελένη
Καθηγήτρια

Γραμματέας
  • Βαμβέτσου Ζωή-Βαλεντίνα

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραμματεία – Τμήμα Χημείας
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07194, 07225, 07470, 07473
Fax: 26510 07005
E-mail: gramchem@cc.uoi.gr
Web site: http://www.chem.uoi.gr/