Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 ως Τμήμα Πληροφορικής, δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1993, ενώ από το 1998 διαθέτει οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το Τμήμα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία Τμήματα της Ελλάδος στην Επιστήμη της Πληροφορικής, μέσα από τις υπερσύγχρονες υποδομές για διδασκαλία και έρευνα που διαθέτει, Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιασμένο με βάση τα διεθνή πρότυπα, και τη συνεχή συμμετοχή του σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Από τον Ιούνιο 2013, το Τμήμα μετεξελίχθηκε σε Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με 5ετή κύκλο σπουδών (ΦΕΚ A 137/2013).

Οι φοιτητές στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής μαθαίνουν να συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη, να αξιοποιούν την αφαιρετική σκέψη, να εφαρμόζουν μεθοδολογίες και τεχνικές από διάφορα επιστημονικά πεδία και να εκτιμούν την αξία του ποιοτικού σχεδιασμού. Επειδή η επιστήμη της πληροφορικής εξελίσσεται ραγδαία, οι φοιτητές μαθαίνουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές και στη συνεχή ανάγκη για απόκτηση νέας γνώσης, ενώ εξοικειώνονται με τη δημιουργία νέας γνώσης μέσα από τη συμμετοχή στην έρευνα.

Στα πλαίσια όλων των παραπάνω, το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, προσφέρει Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές στους φοιτητές του με σκοπό να τους εφοδιάσει με τις γενικές αρχές και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν στο μέλλον νέες τεχνολογίες, εργαλεία και συστήματα.

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής διαρκούν 10 εξάμηνα. Τα προσφερόμενα μαθήματα καλύπτουν όλο το φάσμα των απαραίτητων γνώσεων. Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά. Επιπλέον, στο 10ο εξάμηνο των σπουδών τους, οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ
  • Δημακόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόεδρος
  • Τσιατούχας Γεώργιος, Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματέας: Λατίνου Καλυψώ

Γραμματεία – Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07196, 07213, 07921, 07458
Fax: 26510 07021
E-mail: gramcs@cc.uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί  από το Ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 λειτουργεί αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων» και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής εξειδικεύσεις στην Πληροφορική:

  1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
  2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα
Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 1998-1999:

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) και απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.).