Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας έχει ως στόχο τη διδασκαλία της μεθοδολογίας για την επίλυση παλαιών και νέων επιστημονικών προβλημάτων, την καθοδήγηση στον εντοπισμό και έρευνα των αρχειακών πηγών, στον εξοπλισμό των φοιτητών με τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στις βασικές κατευθύνσεις των Ιστορικών και Αρχαιολογικών Σπουδών, καθώς και της Λαογραφίας. Οι απόφοιτοι απασχολούνται κυρίως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική. Πολλοί, όμως, κατευθύνονται για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή σε αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα.

Για τον λόγο αυτό στο προπτυχιακό πρόγραμμα συνυπάρχουν μαθήματα κορμού και μαθήματα ύλης (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά), τα μαθήματα των ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) και τα μαθήματα που προσφέρονται από τα μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων. Η εκπαίδευση συμπληρώνεται με σεμινάρια-συνέδρια, διαλέξεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, εργασίες και ειδικά μαθήματα (σχέδιο – φωτογραφία). Παράλληλα, οι φοιτητές συμμετέχουν σε ανασκαφές, επιτόπιες έρευνες, επισκέψεις σε μουσεία, σε ασκήσεις και μελέτες αρχειακών συλλόγων, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οκτώ (8) εξάμηνα.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ
  • Πρελορέντζος Ιωάννης, Καθηγητής

Πρόεδρος
  • Λώλος Ιωάννης, Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματέας: Παπαδήμα Αικατερίνη

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07180-1, 07231, 07232
Fax: 26510 07035
E-mail: gramisar@cc.uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

α) Βυζαντινές Σπουδές,

β) το Διατομεακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία-Λαογραφία», και

γ) το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία».

Διδακτορικές Σπουδές

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μ.Δ.Ε. (Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε.. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων Σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος σε ειδικό έντυπο.

Στην αίτηση επισυνάπτονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο πτυχίου
  2. Αντίγραφο ΜΔΕ
  3. Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών ή δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν)
  5. Τεκμηριωμένη Ερευνητική πρόταση συνοδευόμενη από ενδεικτική βιβλιογραφία.

Οι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών διπλωμάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΔΟΑΤΑΠ αντιστοιχίας/ισοτιμίας με ελληνικά ΑΕΙ.
Σημειώνεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3685/2008.