Τμήμα Ιατρικής

Σκοπός του Τμήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές ολοκληρωμένη θεωρητική και πειραματική γνώση του ανθρώπινου οργανισμού στη φυσιολογική και παθολογική του κατάσταση και να τους παράσχει άρτια επιστημονική κατάρτιση για το ιατρικό λειτούργημα που θα ασκήσουν στη σταδιοδρομία τους.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: δώδεκα (12) εξάμηνα.

Ιστορία του Τμήματος

Η Ιατρική Σχολή (νυν Τμήμα Ιατρικής) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1977 με το νόμο 641/77 (ΦΕΚ 200/Α/1977).

Κατά το ακαδημαϊκό έτος ίδρυσής της (1977-1978) υπήρχαν 5 εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ και 86 φοιτητές.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ
 • Γεωργίου Ιωάννης, Καθηγητής 

Πρόεδρος
 • Μπατιστάτου  Άννα, Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Γραμματέας: Καπιτοπούλου Μαρία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07481, 07246, 07521, 07436, 07924, 07517, 07201
Fax: 26510 07019
E-mail: medgram@cc.uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, των οποίων η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 1. Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνει το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
 2. Βιοτεχνολογία (Διατμηματικό σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)
 3. Νοσηλευτική Παθολογία (Διαπανεπιστημιακό σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου)
 4. Αντιμετώπιση του Πόνου (σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας. Η Γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από το Τμήμα Ιατρικής.

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 1. Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική (Διαπανεπιστημιακό, οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Φυσικής του Ε.Κ Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»)
 2. Ιατρική Χημεία (Διατμηματικό, οργανώνεται από το Τμήμα Χημείας)

Τα παραπάνω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμουν διπλώματα ειδίκευσης.

Διδακτορικές Σπουδές

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μ.Δ.Ε. (Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης). Οι απόφοιτοι των τμημάτων Ιατρικής και οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (πενταετούς φοιτήσεως) γίνονται δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατ’ εξαίρεση χωρίς Μ.Δ.Ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. άλλων τμημάτων. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων Σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής σε ειδικό έντυπο.

Στην αίτηση επισυνάπτονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο πτυχίου
 2. Αντίγραφο ΜΔΕ (αν υπάρχει)
 3. Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών ή δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν)

Οι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών διπλωμάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΔΟΑΤΑΠ αντιστοιχίας/ισοτιμίας με ελληνικά ΑΕΙ.
Σημειώνεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.