Τμήμα Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι το δεύτερο στη σειρά αρχαιότητας Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έτος ίδρυσης : 1966). Από το 1989 στεγάζεται σε δικό του κτίριο στην Πανεπιστημιούπολη.
Tα Μαθηματικά, που στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής τους αποτελούσαν κυρίως ένα σύνολο εμπειρικών κανόνων για την εκτέλεση πράξεων, σήμερα έχουν γίνει απαραίτητα στη ζωή μας, εισχωρώντας αποφασιστικά με ταχύτατους ρυθμούς σε κάθε σύγχρονο κλάδο επιστημονικής δραστηριότητας.
H Επιστήμη των Μαθηματικών χαρακτηρίζεται κυρίως από τη μέθοδο της απόδειξης και την αναζήτηση και περιγραφή Μαθηματικών εννοιών και νόμων απαραίτητων στην περιγραφή της σύγχρονης πραγματικότητας. Tα Μαθηματικά μελετώνται από πολλούς, χάρη στη δική τους ωραιότητα και θεωρούνται βασικό στοιχείο της ανθρώπινης καλλιέργειας. Υπάρχουν μαθηματικοί που βλέπουν την επιστήμη τους ως καλλιτέχνες και άλλοι που εργάζονται, για να προσδώσουν τέτοια νοητική ακρίβεια στο περιεχόμενο των λέξεων, ώστε να εξασφαλίζονται η απόλυτη νομοτέλεια των συλλογισμών και η αυστηρή μαθηματικοποίηση της συναγωγής των συμπερασμάτων. H μηχανιστική παραγωγή αποτελεσμάτων είναι μέρος μόνο των όσων πρέπει να μάθει ένας Μαθηματικός. ‘Oποιος γίνεται Μαθηματικός μαθαίνει πρωτίστως την εσωτερική νομοτέλεια της θεωρίας ώστε να ξέρει τόσο το πού και γιατί βαδίζει όσο και το από πού και πώς ξεκινάει.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οκτώ (8) εξάμηνα.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ
  • Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Πρόεδρος
  • Ζωγράφος Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματέας: Αγαπιάδης Ανέστης

Γραμματεία – Τμήμα Μαθηματικών
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07428, 07493, 07492, 07190
Fax: 26510 07005
E-mail: grammath@cc.uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 με αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 124475/Β7/2014 (ΦΕΚ 2223/13-8-2014, τ. Β΄) και η οποία αντικατέστησε την υπ’ αριθμ.103282/Β7 (ΦΕΚ 1788/τ.Β΄/08-12-2006) Υ.Α. που αφορούσε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω κατευθύνσεις (ειδικεύσεις) σπουδών:

Α΄: Μαθηματικά (Ανάλυση – Άλγεβρα – Γεωμετρία)

Β΄: Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

Γ΄: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική

Δ΄: Μαθηματικά για την Εκπαίδευση

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Μαθηματικής Επιστήμης, όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη εποχή, με τους διαφόρους κλάδους και τις επιμέρους ειδικεύσεις τους. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε όλους τους κλάδους των Μαθηματικών Επιστημών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να έχουν αυξημένες ικανότητες εφαρμογής των σύγχρονων κλάδων, ειδικεύσεων και κατευθύνσεων των Μαθηματικών στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Μαθηματικών απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στα Μαθηματικά.

Ο σκοπός της εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα Μαθηματικά είναι η δημιουργία ερευνητών κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), ικανών να συνεισφέρουν στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, στην προώθηση της έρευνας στα Μαθηματικά και να στελεχώσουν τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ερευνητικά κέντρα.