Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας λειτουργεί με τρεις ομώνυμους τομείς που προσδιορίζουν τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς του, τη δομή και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών. Προσφέρει ενιαίο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και χορηγεί ενιαίο πτυχίο με τρεις κατευθύνσεις: (1) Φιλοσοφίας, (2) Παιδαγωγικής, 3) Ψυχολογίας. Ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει μία από τις τρεις κατευθύνσεις μετά το τέλος του δεύτερου έτους σπουδών. Σε συνδυασμό με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρει και οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στόχος του Τμήματος είναι:

  • Να προάγει την έρευνα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία στους επιστημονικούς τομείς της Φιλοσοφίας, των Επιστημών της Αγωγής και της Ψυχολογίας.
  • Να προσφέρει στους φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και τα μεθοδολογικά εφόδια για συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
  • Να ενθαρρύνει την ελεύθερη διακίνηση των επιστημονικών γνώσεων και ιδεών, την κριτική θεώρηση των φιλοσοφικών, κοινωνικών και ψυχοπαιδαγωγικών ζητημάτων, ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων με κοινωνική και πολιτική συνείδηση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος προσφέρει μαθήματα που εντάσσονται στα γνωστικά αντικείμενα και των τριών επιστημονικών κλάδων, με σκοπό να εμπεδώσουν τις βασικές γνώσεις και να αποκτήσουν τα μεθοδολογικά εφόδια για να παρακολουθήσουν στη συνέχεια τις προσφερόμενες τρεις κατευθύνσεις – ειδικεύσεις. Ο δεύτερος κύκλος οδηγεί στις τρεις κατευθύνσεις και προσφέρει μαθήματα με σκοπό την περαιτέρω εμβάθυνση στη γνώση, σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα. Και στους δύο κύκλους, οι φοιτητές προβλέπεται να παρακολουθήσουν ένα αριθμό μαθημάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας & Αρχαιολογίας.

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί οκτώ εξάμηνα σπουδών, δηλαδή τέσσερα ακαδημαϊκά έτη. Οι φοιτητές λαμβάνουν το πτυχίο, όταν ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εξετάσεις στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων. Το πτυχίο είναι ενιαίο και προσδιορίζεται από τις τρεις κατευθύνσεις – ειδικεύσεις.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οκτώ (8) εξάμηνα.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ
  • Πρελορέντζος Ιωάννης, Καθηγητής

Πρόεδρος
  • Αθανασιάδης Θεοχάρης, Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματέας: Λέκκου Ανθούλα

Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07184, 07186, 07406, 07185
Fax: 26510 07027
E-mail: grampedp@cc.uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διδακτορικές Σπουδές

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μ.Δ.Ε. (Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης).

……………..