Τμήμα Φιλολογίας

Σκοπός του Τμήματος Φιλολογίας, ιδρυτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι αφενός να παράσχει επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση στους νέους φιλολόγους, να τους εφοδιάσει, δηλαδή, με τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία που θα τους επικουρήσουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά και να τους φέρει σε επαφή με όλες τις πτυχές και εκφάνσεις του λόγου, από τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής σκέψης και γραμματείας έως τη σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία, ώστε να συντελέσει στην επιστημονική και πνευματική τους ολοκλήρωση.

Η Φιλολογία είναι μια επιστήμη πολυεπίπεδη και ανοιχτή σε πολλές συνδέσεις, από την αποκατάσταση ενός κειμένου, μέχρι την πιο διεξοδική ερμηνεία του, εξατομικευμένη σε τόσα μέρη, όσα και τα κείμενα που μελετά, αλλά όμως μεθοδολογικά ενιαία και ανοιχτή στη θεωρία του έντεχνου λόγου, της λογοτεχνίας και της ιστορίας των ιδεών. Το υλικό της είναι μια ευρύτατη βάση κειμένων, από τα κλασικά έργα της Αρχαιότητας στην ελληνική και λατινική γλώσσα, μέχρι τα κλασικίζοντα και μη έργα της βυζαντινής Χριστιανικότητας και, τέλος, μέχρι τα νεοελληνικά λογοτεχνικά της Νεωτερικότητας.

Το Τμήμα απονέμει πτυχίο τριών ειδικεύσεων: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οκτώ (8) εξάμηνα.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ
  • Πρελορέντζος Ιωάννης, Καθηγητής

Πρόεδρος
  • Χουλιαρά-Ράϊου Ελένη, Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Γραμματέας: Βλάχα Κωνσταντίνα

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07179, 07475, 07476
Fax: 26510 07022
E-mail: gramphil@cc.uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο περιλαμβάνει τις τρεις ειδικεύσεις του Τμήματος, δηλ. Κλασική Φιλολογία, Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία και Γλωσσολογία, και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, αντίστοιχο προς τις τρεις ειδικεύσεις, και Διδακτορικό Δίπλωμα ενιαίο.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή και εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, η διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα και η ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.

Διδακτορικές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργεί Διδακτορικό Δίπλωμα, το οποίο περιλαμβάνει τις τρεις ειδικεύσεις του Τμήματος, δηλ. Κλασική Φιλολογία, Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία και Γλωσσολογία, και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό Δίπλωμα ενιαίο, αντίστοιχο προς τις τρεις ειδικεύσεις.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή και εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, η διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα και η ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.