Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Οι στόχοι του Τμήματος, όπως έχουν διαμορφωθεί στον Οδηγό Σπουδών, συνοψίζονται ως εξής:

Καλλιέργεια και προαγωγή των Παιδαγωγικών Επιστημών με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
Παροχή των απαραίτητων εφοδίων στους πτυχιούχους του Τμήματος για την εξασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Συμβολή στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων στην εκπαίδευση και αγωγή στη νηπιακή και πρώιμη παιδική ηλικία.
Δημιουργία των προϋποθέσεων για έρευνα και πειραματισμό σε συνάρτηση με την οργάνωση ερευνητικών πεδίων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Συμβολή στην άνοδο του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά στα ζητήματα που αναφέρονται στην προσχολική ηλικία.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οκτώ (8) εξάμηνα.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ
  • Κώτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Πρόεδρος
  • Πλακίτση Αικατερίνη, Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Γραμματέας: Μπέζα Ευθαλία

Γραμματεία – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07189, 07188, 07468, 09069
Fax: 26510 07020
E-mail: gramptn@cc.uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015, αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής».

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι οι επιμέρους κλάδοι των Επιστημών της Αγωγής, καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο πεδίο τους. Σκοπός του είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στον χώρο των Επιστημών της Αγωγής, με στόχο αφενός την προαγωγή των επιμέρους κλάδων των επιστημών αυτών μέσα από την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης γενικότερα και αφετέρου την παροχή επαγγελματικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου για τη στελέχωση της Εκπαίδευσης με προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο και ικανό να ανταποκριθεί στην αποστολή του.

Ιστοσελίδα: http://ecedu.uoi.gr/index.php/studies/postgraduate

Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα έχει μακρά παράδοση στην ανάθεση και επιστημονική παρακολούθηση Διδακτορικών Διατριβών. Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ).

Η διαδικασία απόκτησης Δ.Δ. καθορίζεται από τις σχετικές κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ολοκληρώνεται, εφόσον έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις, τις οποίες η Γ.Σ. έχει καθορίσει (αρθρ. 14 παρ. 1 του ν. 2083/92).

Για την εκπόνηση Δ.Δ. γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τμημάτων της ημεδαπής που θεραπεύουν τις Επιστήμες της Αγωγής ή πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, αφού υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες