Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Υλικών πενταετούς φοίτησης και αποτελεί τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2013 (Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 105 (ΦΕΚ A’ 137/2013) | Ιούν. 2013).

Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου πενταετή εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Η φοίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτική εξάμηνη διπλωματική εργασία.

Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν τη γνώση να παράγουν, να μελετούν και να σχεδιάζουν τεχνολογικά υλικά χρήσιμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό επιτάσσει την αναγκαιότητα διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικά με τη δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών. Ο φοιτητής, ολοκληρώ-νοντας τις σπουδές του, θα είναι ένας μηχανικός ικανός να σχεδιάζει ένα προϊόν με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για τη δεδομένη εφαρμογή. Θα είναι σε θέση να μελετά τη σχέση δομής και ιδιοτήτων του υλικού, που είναι η ουσία της Επιστήμης των Υλικών. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει διάφορες κατεργασίες με στόχο να διαφοροποιεί τη δομή των υλικών ώστε να αποκτώνται οι επιθυμητές ιδιότητες, που είναι η ουσία της Τεχνολογίας των Υλικών.

Ιστοσελίδα Τμήματος
Κοσμήτωρ
  • Δημακόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόεδρος
  • Παϊπέτης Αλκιβιάδης, Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματέας: Μαρία Κόντου

Γραμματεία -Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07109, 07202, 07148, 7217
Fax: 26510 07034
E-mail: gramylik@cc.uoi.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης (Master) στη «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών».

Στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ – Master) στη «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» και είναι διάρκειας δύο ετών. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώματος μετά τη λήψη του ΜΔΕ. Το ΠΜΣ είναι Διατμηματικό και μετέχουν σε αυτό τα Τμήματα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Φυσικής – Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση ειδικών Επιστημόνων με ειδίκευση στη Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στον σύγχρονο αυτό τεχνολογικό τομέα αιχμής και πιο συγκεκριμένα στους τρόπους σύνθεσης, χαρακτηρισμού και σύγχρονων εφαρμογών υλικών, όπως κεραμικών, πολυμερικών, μεταλλικών και συνθέτων. Το πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία τελικά Επιστημόνων και Μηχανικών με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των υλικών για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα (Πανεπιστήμια – ΤΕΙ), επάνδρωση των ερευνητικών κέντρων με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, ικανό να βελτιώσει ή / και να συμβάλλει στην ανακάλυψη και χρήση νέων βελτιωμένων υλικών και με τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Το πρόγραμμα αναμορφώθηκε από το  έτος 2014 και έχει μονοετή διάρκεια.Αρχίζει κάθε Νοέμβριο με την εισαγωγή μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών κατ’ ανώτατο όριο και περιλαμβάνει ένα διδακτικό εξάμηνο στο οποίο η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, ένα εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εξειδίκευσης (Μ.Δ.Εργ.) για την λήψη ΜΔΕ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εκπονήσουν την έρευνά τους στα Τμήματα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και στα εργαστήρια όπου διδάσκουν ερευνητές και μέλη ΔΕΠ διδάσκοντες του ΔΠΜΣ.

Πρόγραμμα Σπουδών Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης (Master) στα «Προηγμένα Υλικά».

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (ΦΕΚ 2121/τ.B’/1-8-2014), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ – Master) στο αντικείμενο: «Προηγμένα Υλικά» και είναι διάρκειας ενός έτους.
Εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις για προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και προώθηση της έρευνας στην νέα κατεύθυνση των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, που εάν και καινούργια στον Ελλαδικό χώρο, έχει σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη και προώθηση της έρευνας στο εξωτερικό και αποτελεί αναπόσπαστη ειδικότητα Μηχανικών σε όλες σχεδόν τις Πολυτεχνικές Σχολές, θεσμοθετείται η ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Προηγμένα Υλικά” από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διδακτορικές Σπουδές

Για να εκπονήσει κανείς Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπάρχουν δύο τρόποι:

  1.  Απευθείας στο Τμήμα
    Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών δέχεται απευθείας μεταπτυχιακούς φοιτητές για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, (δηλαδή χωρίς καθόλου την εμπλοκή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών).
    Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που γίνονται τελικά δεκτοί γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία έχει Ειδική Σύνθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν. 2083/92, άρθρο 14.
  2. Μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
    Μετά την επιτυχή περάτωση των μεταπτυχιακών σπουδών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ – Master) στη «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών», το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα παρέχει στους κατόχους του ΜΔΕ τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στη συνέχεια.