Οι Δείκτες Ερευνας που παρουσιάζονται, δίνουν μια εικόνα της ερευνητικής δραστηριότητας που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπως αυτή καταγράφεται στη διεθνή αναγνωρισμένη επιστημονική αρθρογραφία μέσω του οργανισμού Scopus και στα πληροφοριακά συστήματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι δείκτες έρευνας αναφέρονται στις δημοσιεύσεις που γίνονται στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στα ερευνητικά προγράμματα του υλοποιούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι δείκτες αυτοί εμπλουτίζονται συνεχώς, ώστε να αντικατοπτρίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου.

Πλήθος διεθνών δημοσιεύσεων ανά έτος

 • Αριθμός δημοσιεύσεων

Πλήθος ερευνητικών έργων ανά έτος

 • Αριθμός έργων

Αριθμός δημοσιεύσεων ανά επιστημονικό πεδίο

 • Life sciences
 • Health sciences
 • Physical sciences
 • Social sciences & humanities

Αριθμός δημοσιεύσεων ανά κατηγορία δημοσίευσης

 • Article
 • Conference paper
 • Review
 • Letter
 • Book chapter

Προέλευση κονδυλίων ερευνητικών έργων

 • Ελληνικοί φορείς
 • Φορείς εξωτερικού

Φορείς χρηματοδότησης ερευνητικών έργων

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Δημόσιο
 • Ιδιώτες

Πλήθος ερευνητικών έργων ανά Σχολή

 • Φιλοσοφική
 • Θετικών Επιστημών
 • Επιστημών Υγείας
 • Καλών Τεχνών
 • Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
 • Επιστημών Αγωγής

Προϋπολογισμός ερευνητικών έργων ανά Σχολή

 • Φιλοσοφική
 • Θετικών Επιστημών
 • Επιστημών Υγείας
 • Καλών Τεχνών
 • Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
 • Επιστημών Αγωγής