Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου

Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.ΙΔ.) μη κερδοσκοπικού εθνωφελούς και κοινωφελούς χαρακτήρα και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει ιδρυθεί βάσει του άρθρου 7 του νόμου 4559, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142/τ.Α΄/
03-08-2018.

Η επωνυμία «Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» για τις σχέσεις του Π.Ε.Κ. με το εξωτερικό μεταφράζεται σε «University Research Center of loannina» (U.R.C.I.).

Λήψη Αρχείου

Επιλέξτε την παραπάνω εικόνα
για να ανοίξετε το Φ.Ε.Κ. του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Ε.Κ

(Αρχείο .pdf )