Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δραστηριοποιούνται οι ακόλουθοι σύλλογοι εργαζομένων:

  • Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού -ΔΕΠ
  • Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού-Ε.Τ.Ε.Π.
  • Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ε.Ε.Π.
  • Σύλλογος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού – Ε.Δ.Ι.Π.
  • Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων