Γραφείο Διαμεσολάβησης

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρωτολειτούργησε το 1996. Tο 2005-2008 χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (70%) και Εθνικούς Πόρους (30%) του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τον Δεκέμβριο του 2010, εντάχθηκε στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μεταφέρθηκε στο κτήριο που στεγάζεται η Επιτροπή Ερευνών.

 

Σκοπός του Γραφείου είναι:

  1. Να υποστηρίξει την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βοηθώντας στην εύρεση κατάλληλης μορφής αξιοποίησης, στην εύρεση κατάλληλης χρηματοδότησης για την επιλεγμένη μορφή αξιοποίησης και στην συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα συμφωνιών συνεργασίας ή αξιοποίησης.
  2. Να βοηθήσει στην εντατικοποίηση της συμμετοχής των ερευνητικών ομάδων και των ερευνητών του Πανεπιστημίου σε προγράμματα παρέχοντας υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλου προγράμματος για εκφρασμένες ιδέες, στην ανεύρεση εταίρων, καθώς και ενημερώνοντας για αιτούμενες συνεργασίες σχετικές με το αντικείμενο έρευνας των εργαστηρίων και των ερευνητών.

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης είναι οργανωμένο σε δύο μονάδες: τη Μονάδα Δημοσίων Σχέσεων και Προώθησης συνεργασιών σε θέματα έρευνας και τη Μονάδα Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έρευνας. Η πρώτη μονάδα αναλαμβάνει την υποστήριξη των ερευνητών για την εντατικοποίηση της συμμετοχής σε προγράμματα, δημιουργώντας επαφές με τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς παράγοντες για την σύμπραξη συνεργασιών και την ανεύρεση συνεργατών με συγκεκριμένα κριτήρια για συγκεκριμένα έργα. Η δεύτερη μονάδα αναλαμβάνει την υποστήριξη των ερευνητών για την περαιτέρω αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν μέσω προγραμμάτων ή αυτοτελούς έρευνας μέσα στο Πανεπιστήμιο, παρέχοντας συμβουλές και βοήθεια σε όλα τα στάδια της πορείας αξιοποίησης (κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, συμφωνίες συνεργασίας, κλπ.).

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, όπως:

  1. Σύστημα συνεχούς καταγραφής ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  2. Σύστημα στοχευμένης ενημέρωσης ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βάση τα δηλωμένα ενδιαφέροντά τους.
  3. Σύστημα συνεχούς καταγραφής αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων έρευνας των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ιστοσελίδα
Επικοινωνία

Γραφείο Διαμεσολάβησης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ιωάννινα

Τηλέφωνο: 26510-07685
Fax: 26510-07673
email:liaison@cc.uoi.gr